شماره تلفن های ضروری مالزی

شماره تلفن های ضروری مالزی کد 03 ادارات و نهادات   تلفن های اضطراری 42512840 رایزن علمی و سرپرستی دانشجویان در جنوب شرق آسیا 999 اورژانس 999 پلیس   994…

ادامه خواندنشماره تلفن های ضروری مالزی