! من و دخترام و غذاهام

دوستان, من تازگیا تو بشقاب غذا میخورم سیر نمیشم, با فرغون واسم غذا میارن😂

Leave a Reply

! من و دخترام و غذاهام

دوستان, من تازگیا تو بشقاب غذا میخورم سیر نمیشم, با فرغون واسم غذا میارن😂

Leave a Reply