تن ماهی ایرانی

آقا ما دیروز تازه فهمیدیم که یک عمر در اشتباه بودیم, هی میخوندیم: چو ایران نباشد, تن من مباد !

دیروز رفتم فروشگاه ایرانی دیدم

تُن ماهی داره ,اونم تُن ماهی ایرانی!
مال کجای ایران؟
مال بندر همیشه عباس !
گفتم بده بیاد که یافتم آنچه میجستم!

فورا اومدم خونه و رفتم تو کارش!
عالی بود اما خدا رو شکر خونه بودم, چونکه یک خورده بیرون رویم زیاد شد!
خب دیگه,  بعضی وقتا روده آدم  آب و جارویی بشه, ضرری نداره ! 🙄
دیروز بود که دوزاریم افتاد که گمونم استاد تشریف برده بودن, شامی, دمشقی جایی, تن ماهی هم با خودش برده بوده که توشه راهش باشه.

اونجا استاد فرموده: چو ایران نباشد, تُن من مباد, نه تَن!
استاد که شوخی بدنی با کسی نداشته که بیاد همچین چیزی رو بگه, چرا حرف تو دهن مردم میزارین؟!

Leave a Reply