سیسمونی

نمیدونم چرا ملت همه از من طلب کارن!

با ماشین دارم میرم, خانومه زنگ زده, میگه پارس نیوز؟
میگم بفرمایین در خدمتم.
میگه: برقرار باشین برادر, موید و نمیدونم چی چی باشین, سوالی از خدمتتون داشتم.
میگم خانوم مگه دارین اخبار میخونین, امرتونو بفرمایین!
میگه میخواستم بپرسم در وین از کجا میشه سیسمونی خرید؟

میگم سیسمونی چیه خانوم؟ یک نوع مشروبه؟
میگه شما نمیدونین سیسمونی چیه؟!
میگم نه والا, تا حالا نشنیدم .
تقی گوشی رو قطع کرد!
نه به اون برادر و برقرار و موید و این حرفاش, نه به این قطع کردن بدون خدافظیش !
حالا اینو نوشتم که اگر خواهر گرامی اینو میخونه به استحضارش برسونم که الان رفتم تو گوگل دیدم که سیسمونی چیه اما شرمندم چونکه با این وجود نمیدونم در وین از کجا میشه سیسمونی خرید!
هر کی سیسمونی لازمت کرده, دنگش نرم, خودشم حالا بره دنبال وسائل بچه خریدنش !
یکی دیگه کار دستشون میده, دق دلیشو سر من درمیارن, والا بخدا !

Leave a Reply