لیست متخصصین مغز و اعصاب ایرانی در وین با آدرس و شماره تلفن Liste iranische Neurologen in Wien

دکتر ریحانه بهروس

Dr. Reihaneh Behrus

 مغز و اعصاب (بدون بیمه درمانی)
Leo-Slezak-Gasse 14/4, 1180 Vienna
+43 1 402 26 05

استخدام: Evangelisches KH Wien-Währing Gemeinwohl.BetriebsGmbH
Hans Sachs-Gasse 10-12, 1180 Vienna

دکتر صبا هاراخ

Dr. Saba Harrach

 مغز و اعصاب (بدون بیمه درمانی)
Währinger Strasse 63/Top 14, 1090 Vienna
+43 650 616 77 75

Leave a Reply