! اهلام یا شایدم احلام

میگم اسمت چیه؟
میگه اهلام.
میگم جان؟!
میگه اهلام.
میگم اهلن و سهلن؟!
میگه نه اهلام.
میگم اسمتو پرسیدم!
میگه اسمم اهلامه.
میگم شاید پدر و مادرت گفتن الهام، یارو تو ثبت احوال اشتباه کرده!
میگه نه.
گفتم، دست پدر و مادرت درد نکنه با این اسم گذاشتنشون!

This Post Has One Comment

  1. با پوزش فراوان از عزیزانی که اسمشون اهلامه , ولی خوب دیگه, آخه اینم شد اسم؟!

Leave a Reply