متخصصین قلب وکاردیولوژی ایرانی در وین اتریش

دکترهای ایرانی قلب و عروق مقیم وین در اتریش

دکترو شاهپور جوان امیرخیزی

Dr Shahpour djavan (javan) Amirkhizi

Gymnasiumstrasse 18/12

1180 Wien

Tel: 014707079

دکتر عذرا جوان امیرخیزی

Dr Ozra Djavan (javan) Amirkhaizi

Gymnasuimstrasse 18/12

1180 Wien

Tel.: 014707079

نیازمندیهای ایرانیان در اتریش
آدرس و شماره تلفونهای ضروری در وین  Notrufnummern in Wien
 پزشکان ایرانی iranisheh Ärzte in wien
داروخانه فارسی زبان در وین
مترجمین ایرانی در وین iranische Dolmetsche

Leave a Reply