متخصصین جراحی در وین

جراحان ایرانی در وین

دکتر بهروز صالحی
Dr. Behrooz Salehi

Fanny-Mintz-Gasse 3
1020 Wien
Top 101
Tel: +43 1 212 30 05

دکتر بابک تابان

Dr.Babak TABAN

Facharzt für Chirurgie

Barichgasse 30/Stg.4/B III

1030 Wien

Tel: +43 664 556 41 51