! دکتر هلاکویی: چهار نون تلخی که ما خوردیم

0
(0)


 

چهارتا نان تلخ
یا درست ترنون تلخ
انسان رو از پا درآورده
نادانی, ناتوانی, نیازمندی و نگرانی

تا زمانی که این چهار نون تلخ
از زندگی من و شما خارج نشه
و چهار ب یا با
به جای اون نشینه
که امیدوارم به دومیش
به دیدی کلی نگاه کنیم
برابری, برادری
که قصدم برادری و خواهریست
ولی این مفهوم انسانیش هست
بردباری (Tolerance )
و به زیستی و میل به لذت
و شادی و حظ و کیف
در انسان بوجود نیاد
کار انسان تمومه

ما در طول تاریخ
این چهار نان تلخ رو خوردیم
نادانی, ناتوانی, نیازمندی و نگرانی
و وقت و فرصتی است
برای چهار “ب” برابری

قصد من از برابری
یکسانی (Sameness ) نیست
ولی تمنا میکنم به این نکته توجه کنید
که در طول تاریخ
دروغی بزرگتر از این نبوده
که مردم ادعای برادری کنن
در حالی که برابری رو باور ندارن
هیچ برادری بدون برابری معنا نداره

من نمیتونم برادر شما باشم
درحالی که من دارم و شما ندارید
من قدرت دارم و شما قدرت ندارید

بنا بر این سخنی از این
فریبکارانه تر نبوده
که ما صحبت از برادری کردیم
بدون اینکه
سخن از برابری کنیم

how did you like this article?

Click on a heart to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *