Relieve Bunion Pain at Home | درمان فوری قوز انگشت پا

Dr Morteza Salar

00:00 مقدمه
01:56 سه علت اصلی قوز انگشت پا
04:18 پنج راه درمان قوز یا انحراف انگشت پا

هالوکس والگوس نوعی تغییر شکل یا #دفرمیتی در #انگشت #شست پا است.
در #هالوکس #والگوس کناره داخلی مفصل متاتارسوفالانژیال اول برجسته میشود.
این برجستگی میتواند به علت انحراف متاتارس یا فالانکس ایجاد شود. هالوکس والگوس در 90 درصد موارد در #زنان دیده میشود و پوشیدن #کفش تنگ احتمال بروز آن را بیشتر میکند.
👠#کفش #تنگ همچنین میتواند مشکلات عدیده دیگری مثل #انگشت چکشی، میخچه یا هالوکس ریجیدوس را هم ایجاد کند. #انحراف #شست موجب میشود مفصل متاتارسوفالاتژیال Metatarsophalangeal یعنی مفصلی که شست را به کف پا متصل میکند به طرف داخل برجسته شده و یک برآمدگی در سطح داخلی #پنجه #پا بوجود آید. به این برجستگی #بونیون Bunion میگویند.
مشخصه های بالینی هالوکس والگوس هالوکس والگوس
در بین زنان شایع تر است و بیشتر در دهه ۶۰ زندگی اتفاق می افتد و علامت معمول آن دفورمیتی (بدشکلی) پا است. اگر بیمار درد داشته باشد ممکن است به یکی از دلایل زیر باشد:
بونیون ملتهب – التهاب مکرر کیسه های زلالی (بورسیت) انگشت چکشی متاتارسالژیای قدامی (درد جلوی پا) استئوآرتریت ثانویه اولین مفصل MTP در صورت بررسی کفش بیمار، معمولا پزشک در خواهد یافت که پوزیشنه ای سر اولین و دومین #استخوان #متاتارسال در #کف #پا متحمل ساییدگی بیشتری شده اند. اتیولوژی هالوکس والگوس (HV) اتیولوژی هالوکس والگوس پیچیده و چند عاملی است. کفش به عنوان عامل تشدید کننده ممکن است پیشرفت #دفورمیتی را تسریع کند. در مطالعات صورت گرفته، هالوکس والگوس در گروه هایی که کفش می پوشیدند و همچنین در گروه هایی که کفش نمی پوشیدند اتفاق افتاده است. با این حال شواهد برآمده از مطالعه ای در چین آشکار کرد که هالوکس والگوس در بین افراد دارای کفش نسبت به افرادی که از کفش استفاده نمی کنند ۷۰ بار بیشتر شایع است.

You may also like...

Leave a Reply