شعر خوانی جناب بیداد

4.5
(2)

amir dabirimehr

این فیلم مربوط به بخش پایانی گفتگوی جذاب تلویزیون دیدار با #بیداد_خراسانی​ شاعر معاصر درباره ادبیات اجتماعی است که شاعر برای نخستین بار در شعری به نقد شعرا پرداخته است .

how did you like this article?

Click on a heart to rate it!

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.