صحبت های شنیدنی و تامل برانگیز محسن نامجو

4.2
(43)

من باید اعتراف کنم که اصلا از محسن نامجو واقعیتش, خوشم نمیومد اما با دیدن برنامه این هفته ری پلی , دیدن یکی دو تا از کاراش و گوش دادن به حرفاش , رای و عقیدم نسبت به ایشون عوض شد…..

how did you like this article?

Click on a heart to rate it!

Average rating 4.2 / 5. Vote count: 43

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *