الهی هزار بار ببینمت

Amirnezam Samadabadi

الهی لبخند‌ت دوام بیاورد، خنده‌هایت طولانی شود، دست همدیگر را بگیریم، روی هم را ببوسیم. الهی اگر قهر کرده بودیم، آشتی کنیم، اگر که جواب نمی‌دادیم جواب بدهیم، اگر خشمگین بودیم ببخشیم، اگر اخم کرده بودیم ابرو باز کنیم.
الهی درختان شکوفه کند، شکوفه‌ها گل کند، گل‌ها میوه شود، میوه‌ها برسند. الهی میوه‌ها را بچینیم، میوه‌ها شیرین باشد، عطر میوه‌ها در هوا بپیچد. الهی بالا پایین بپریم، میان گل‌ها بدویم، پا در رودخانه بگذاریم، روی شن‌ها قدم بزنیم. الهی پرنده‌ها پرواز کنند، پرنده‌ها آواز بخوانند، پرنده‌ها به لانه برگردند. الهی آدمی که دوستش داری خواب‌های شیرین ببیند، آدمی که دوستش داری حالش خوب باشد، آدمی که دوستش داری خبر آمدنش را بدهد. الهی موهایش را شانه کند، زیباترین پیراهنش را به تن کند، لباس نو بپوشد، روبرویت بنشیند، دست به صورتش بکشی، دست در موهایت کند.
الهی روزهای خوب بیایند، روزهایی خوب بمانند، روزهای خوب جایی نروند.
الهی هزار بار ببینمت.

“ای دل چو زمانه می‌کند غمناکت
ناگه برود ز تن روان پاکت
بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند
زان پیش که سبزه بردمد از خاکت”

متن: #امیرعلی_بنی_اسدی​
شعر: #خیام​
اجرا: #امیرنظام_صمدآبادی​

پ.ن:

سیزده تان بدر… 🌹

با مهر و احترام،
#امیرنظام​
چهاردهم فرودین ماه ۱۴۰۰

You may also like...

Leave a Reply