لحظه دیدار سپیده رئیس سادات

3.9
(43)

 

صدا : سپیده رئیس السادات
شعر مهدی اخوان ثالث
سه تار : بهداد بابایی
تنبک : محسن کثیرالسفر

متن کامل لحظه دیدار با صدای بی نظیر سپیده رئیس سادات

لحظه ی دیدار نزدیک است
لحظه ی دیدار نزدیک است
باز من دیوانه ام ، مستم
باز من دیوانه ام ، مستم
باز می لرزد ، دلم ، دستم

باز گویی در جهان دیگری هستم
باز گویی در جهان دیگری هستم
باز می لرزد ، دلم ، دستم

های، نخراشی به غفلت گونه ام را ، تیغ
های، نخراشی به غفلت گونه ام را ، تیغ

های ، نپریشی صفای زلفکم را ، دست
های ، نپریشی صفای زلفکم را ، دست

آبرویم را نریزی ، دل
آبرویم را نریزی ، دل

ای نخورده مست
ای نخورده مست

لحظه ی دیدار نزدیک است

سه تار بهداد بابایی تمبک محسن کثیرالسفر آواز سپیده رییس سادات دستگاه ماهور

how did you like this article?

Click on a heart to rate it!

Average rating 3.9 / 5. Vote count: 43

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.