مرجان فرساد خونه ما با متن

خونه ما دوره دوره پشت کوه های صبوره
پشت دشتهای طلایی پشت صحراهای خالی
خونه ماست اونور آب اونور موجای بی تاب
پشت جنگلای سروه توی رویاست توی یه خواب
پشت اقیانوس آبی پشت باغای گلابی
اونور باغای انگور پشت کندوهای زنبور
خونه ما پشت ابراست اونور دلتنگی ماست
تهِ جاده های خیسه پشت بارون پشت دریاست
خونه ما قصه داره آلبالو و پسته داره
پشت خنده های گرمش آدمای خسته داره
خونه ما شادی داره توی حوضاش ماهی داره
کوچه هاش توپ بازی داره گربه های نازی داره
خونه ما گرم و صمیمی رو دیواراش عکسهای قدیمی
عکس بازی توی ایوون لب دریا تو تابستون

عکس اون روز زیر بارون با یه بغض و یک چمدون
رفتن از پیش آدمهای نازنین و مهربون

خونه ما دوره دوره پشت کوه های صبوره
پشت دشتای طلایی پشت صحراهای خالی
خونه ماست اونور آب اونور موجای بی تاب
پشت جنگلای سروه توی رویاست توی یه خواب

You may also like...