آفتاب نيمه شب – مستند

0
(0)

 

BBC Persian
بهزاد بلور در سفری به مدار قطبی، جایی که آفتاب غروب نمی‌کند، این پدیده طبیعی را تجربه می‌کند و دلیلش را جویا می‌شود.

how did you like this article?

Click on a heart to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.