سخنان شنیدنی مدیر کل ایرانی جنرال الکتریک آمریکا

You may also like...

No Responses

  1. مریلا says:

    خیلی جالب بود ،از خودم خجالت میکشم از پس یه کنکور برنیومدم وهی غر میزنم سخته نمیشه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: