علی گرایلی باریکلا شعبان کدخدا با متن

0
(0)

خر بخريمه ان زله لار یلار یلا لا ی
سر به سره باکله لار یلار یلا لا ی
عباس خشحال یپر هيته اسبه بروته خر هيته
خر بوردمه لب رود رود شه بيه تنبه کو
مه جان خر دکته او پالون بيه هردکو
مه جان خر بيه سقط شال بورده و نه مقعد
کاش کونه خر بمردبو حسنعل یبيک نمردب
لار یلار یلا لا یلار یلار یلا لا ی
شعر خومه شعر محل یباريکلا هم شهر یو هم ديهات یباريکلا
انه بوردمه شهر سار یباريکلا زنا مرد یبينه دندون یباريکلا
مرد یبخريه دسته گار یباريکلا زنا بکرده خشحال یباريکلا

باريکلا شعبان کدخدا باريکلا باريکلا مرد با خدا باريکلا
انه بوردمه شه دارکلا باريکلا انه بوردمه شه دارکلا باريکلا
همه بينه درازه قبا باريکلا نصف شو خردنه مرغ پلا باريکلا
وشونه دله ننده بلا باريکلا باريکلا شعبان کدخدا باريکل
باريکلا مرد با خدا باريکلا انه بوردمه شهر بابل باريکلا
انه بوردمه شهر بابل باريکلا رفيقه بديمه هول بخردمه هول باريکلا
دزد بمو بزو مه جيب پول باريکلا باريکلا شعبان کدخدا باريکلا
باريکلا مرد با خدا باريکلا انه بوردمه روشن آباد باريکلا
انه بوردمه روشن آباد باريکلا خرننه ترب و دنينه باد باريکلا
نصف شو بونه دادو بيداد باريکلا باريکلا شعبان کدخدا باريکلا
باريکلا مرد با خدا باريکلا

───┤ ♩ ♭ ├───

آهنگ باریکلا شعبون کدخدا

how did you like this article?

Click on a heart to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.