پالت بند والتس شماره ۱ اجرای زنده با متن ترانه

https://www.youtube.com/watch?v=baUW2YI34Kg

پالت بند والتس شماره ۱ اجرای زنده
دلم میخواهدت
خواننده امید نعمتی

متن ترانه

منو بشنو از دور
دلم میخواهدت
هر روز با آواز
دلم میخواندت

می ‌گویمت به باد
باد مینالدت
میریزمت به ابر
ابر میباردت

میشینمت به مبل
مینوشمت چو چای
میشینمت به مبل
مینوشمت چو چای

چای‌ های سبز
سبزهای دور
دورهای سخت

آی عشق
آی عشق
چهره‌ ی سرخت پیدا نیست

منو بشنو از دور
دلم میخواهدت
هر روز با آواز
دلم میخواندت

میریزمت به خاک
خاک میرویدت
میگویمت به گل
گل میبویدت

میگویمت به شعر
میخوانمت ز حفظ
میگویمت به شعر
میخوانمت ز حفظ

شعرهای نو
نوهای دور
دورهای سخت

آی عشق
آی عشق
چهره‌ ی سرخت پیدا نیست

Pallett Band

live in Concert

Waltz no. 1 with Lyrics

Text Mehdi Amiri

Parsnews Austria

Iranian Infotainment

 

You may also like...

Leave a Reply