امیر حسین افتخاری کردی پریشان مرا زیبا نگارا

0
(0)

متن کامل زیبانگارا با صدای امیر حسین افتخاری :
از سر کوچه سرک کشیدم
همه را دیدم و تو را ندیدم
ناگهان آمدی دلم تو بردی
سر به زیر آمدی مرا ندیدی

چشمت به من افتاد ای داد بیداد
یکباره تو حول شدی شال از سر افتاد
کردی مرتب گیسوی خود را
کردی پریشان مرا زیبا نگارا

به عطر زلفت من را کشاندی
به وصلت ای صنم من را رساندی
آمدم آسه آسه سمت و سویت جان
آمدم تا شوم من خاک کویت

چشمت به من افتاد ای داد بیداد
یکباره تو حول شدی شال از سر افتاد
کردی مرتب گیسوی خود را
کردی پریشان مرا زیبا نگارا

من بی تاب از رنج هجر تو به خدا طاقت ندارم
جانا تصدقت از دل نروی همه قرارم

چشمت به من افتاد ای داد بیداد
یکباره تو حول شدی شال از سر افتاد ای جان
کردی مرتب گیسوی خود را
کردی پریشان مرا زیبا نگارا

چشمت به من افتاد ای داد بیداد
یکباره تو حول شدی شال از سر افتاد
کردی مرتب گیسوی خود را
کردی پریشان مرا زیبا نگارا

how did you like this article?

Click on a heart to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.