آهنگ خاطره انگیز برو دیوونه با صدای مارتیک

4.1
(89)

متن کامل برو دیوونه با صدای مارتیک :

با لبات قهرم با چشات قهرم
نگام نکن با نگات قهرم
عاشقت بودم نفهميدی
هی بهت گفتم هی تو خنديدی

زخم زبونت به دلم نشست
سنگ عاشقا سرمو شکست
يادمه يه روز مست و مستونه
داد زدم بيا بيرون از خونه
سنگ آخر و تو به من بزن
خنديدی گفتی
برو ديوونه !

وقتی که عشقو ديدی تو نگام
وقتی که اسمت اومد رو لبام
داد زدم يه روز توی کوچه ها
اينو بدونين همسايه ها
من ديگه دارم می ميرم براش
خنديدی گفتی عاشقم نباش !

با لبات قهرم با چشات قهرم
نگام نکن با نگات قهرم
عاشقت بودم نفهميدی
هی بهت گفتم هی تو خنديدی
زخم زبونت به دلم نشست
سنگ عاشقا سرمو شکست
يادمه يه روز مست و مستونه
داد زدم بيا بيرون از خونه
سنگ آخر و تو به من بزن
خنديدی گفتی

برو ديوونه !

با لبات قهرم با چشات قهرم
نگام نکن با نگات قهرم
عاشقت بودم نفهميدی
هی بهت گفتم هی تو خنديدی
زخم زبونت به دلم نشست
سنگ عاشقا سرمو شکست
يادمه يه روز مست و مستونه
داد زدم بيا بيرون از خونه
سنگ آخر و تو به من بزن
خنديدی گفتی (…) برو ديوونه !

وقتی که عشقو ديدی تو نگام
وقتی که اسمت اومد رو لبام
داد زدم يه روز توی کوچه ها
اينو بدونين همسايه ها
من ديگه دارم می ميرم براش
خنديدی گفتی عاشقم نباش !

با لبات قهرم با چشات قهرم
نگام نکن با نگات قهرم
عاشقت بودم نفهميدی
هی بهت گفتم هی تو خنديدی
زخم زبونت به دلم نشست
سنگ عاشقا سرمو شکست
يادمه يه روز مست و مستونه
داد زدم بيا بيرون از خونه
سنگ آخر و تو به من بزن
خنديدی گفتی
برو ديوونه !

تکست: مهدی امیری
Parsnews Austria

how did you like this article?

Click on a heart to rate it!

Average rating 4.1 / 5. Vote count: 89

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.