با تو قهرم نعمت الله آغاسی با متن ترانه

4.8
(4)

بیا تا گندم یک دونه باشیم
بیا تا آب یک رودخونه باشیم

چو شب آید کنی دستی به گردن
چو روز آید ز هم بیگانه باشیم

تو سفر کردی به سلامت تو منا کشتی زخجالت
دیگه حرف آشتی نباشه با تو قهرم تا به قیامت
چه کنم با درد محبت به تو دیگر کرده ام عادت
دیگه حرف آشتی نباشه با تو قهرم تا به قیامت
تو غرور مرا بشکستی که یه نامه برام نفرستی
به غریبه مگر دل بستی
تو بیا یه سر بالینم به دو بوسه بده تسکینم
که شکوفه غم میچینم
توسفر کردی به سلامت تو منا کشتی زخجالت
دیگه حرف آشتی نباشه با تو قهرم تا به قیامت

how did you like this article?

Click on a heart to rate it!

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 4

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.