آهنگ بسیار زیبای محلی شیرازی

0
(0)

تموم شد
اثری از علیرضا شاه زیدی
خواننده: علی ایزدی

البته علما, بر سر صد در صد شیرازی بودن این آهنگ, اختلاف نظر دارن !! 🙂

how did you like this article?

Click on a heart to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.