جمله تاریخی امشب عمو جواد خیابانی 😸 😂

کار تاکتیکی خوبی بود که قرمزهای الدترافورد Oldtrafford انجام دادن اما به گ… رفت 👿 😜

 

 

You may also like...

Leave a Reply