آدرس و شماره تلفن مراکز رادیولوژی و سونوگرافی در یزد

رادیولوژی و سونوگرافی
تلفن:8254040
آدرس : یزد-یزد-یزد بلوار مدرس بیمارستان شهدای کارگر کدپستی:-
رادیولوژی و سونوگرافی
تلفن:6246560
آدرس : یزد-یزد-یزد بلوار منتظر قائم کوچه امید کدپستی:-
رادیولوژی و سونوگرافی
تلفن:6283409
آدرس : یزد-یزد-یزد خیابان کاشانی کوچه شهید معظمی کدپستی:-
رادیولوژی و سونوگرافی
تلفن:82240009
آدرس : یزد-یزد-یزد صفائیه بیمارستان شهید صدوقی کدپستی:-
رادیولوژی و سونوگرافی
تلفن:6266579
آدرس : یزد-یزد-یزد خیابان فرخی کوچه سلامت رادیولوژی و سونوگرافی بو علی کدپستی:-
رادیولوژی و سونوگرافی
تلفن:6240408
آدرس : یزد-یزد-یزد خیابان کاشانی کوچه زایشگاه بهمن کدپستی:-
رادیولوژی و سونوگرافی
تلفن:7252310
آدرس : یزد-یزد-یزد بلوار طالقانی کوچه شهید هدایتی مجتمع پزشکی پاستور کدپستی:-
رادیولوژی و سونوگرافی
تلفن:035172615059
آدرس : یزد-یزد-یزد بلوار طالقانی پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی خاتم الانبیاء کدپستی:-
رادیولوژی و سونوگرافی
تلفن:6269959
آدرس : یزد-یزد-یزد خیابان امام کوچه مسجد برخوردار کدپستی:-
رادیولوژی و سونوگرافی
تلفن:7253555
آدرس : یزد-یزد-یزد بلوار طالقانی ساختمان پزشکان رازی کدپستی:-
رادیولوژی و سونوگرافی
تلفن:6222249,6222221
آدرس : یزد-یزد-یزد بلوار طالقانی روبوری آزمایشگاه مرکزی ابتدای کوچه حنا کدپستی:-
رادیولوژی و سونوگرافی
تلفن:6248033
آدرس : یزد-یزد-یزد خیابان کاشانی جنب سه راه چمران کوچه یاس کدپستی:-
رادیولوژی و سونوگرافی
تلفن:6266579
آدرس : یزد-یزد-یزد خیابان فرخی کوچه سلامت رادیولوژی و سونوگرافی بو علی کدپستی:-
رادیولوژی و سونوگرافی
تلفن:82240009
آدرس : یزد-یزد-یزد صفائیه بیمارستان شهید صدوقی کدپستی:-
رادیولوژی و سونوگرافی
تلفن:6227017
آدرس : یزد-یزد-یزد بلوار طالقانی جنب بانکملی بن بست قدس کدپستی:-
رادیولوژی و سونوگرافی
تلفن:8254040
آدرس : یزد-یزد-یزد بلوار مدرس بیمارستان شهدای کارگر کدپستی:-
رادیولوژی و سونوگرافی
تلفن:82240009
آدرس : یزد-یزد-یزد صفائیه بیمارستان شهید صدوقی کدپستی:-

منبع: http://yazdannews.com/