دستور زبان فارسی +۱۸

میگه فارسیت خوبه؟
میگم خوبم اگه نباشه از فارسی تو بهتره.
میگه نه, حرف زدن و چرت و پرت گفتن منظورم نیست.

گفتم فحشم خیلی بلدم اگه میخوای بهت یاد بدم!

میگه اونو که میدونم, ماشالله همش از دهنت در و گهر میریزه بیرون.
گفتم پس چی میخوای از من بشنووی, میخوای ازم امتحان بگیری؟!
گفت ببین, یک جمله خیلی ساده واست میگم ببینم تو اصلا از دستور زبان فارسی چیزی حالیت هست یا نه.

گفتم بی خیال شو بابا, من که خودم دارم میگم بیق بیقم, برای شخص من, اصلا قاعده و قانونی تو فارسی نوشتن و حرف زدن, وجود نداره.
گفت یک سؤال خیلی ساده, شما به من بگو, در جمله “شیرین, سامان را به خانه اش دعوت کرد” سامان مفعول بی واسطست یا مفعول با واسطه؟
گفتم, سامان نه مفعول بی واسطست نه با واسطه.
گفت پس چیه استاد؟!
گفتم سامان تا پاش برسه خونه شیرین میشه فاعل تا دسته!….

Leave a Reply