کشیدنِ جا

با یکی از دوستان که با تاکسی کار میکنه، داشتتیم تو رستوران غذا میخوردیم، میگه عجب دنیای کثیفیه، رٔیس کل بانک جهانی رو دارن در فرانسه محاکمه میکنن به جرم جاکشی!

میگم تعجبی نداره عزیز من، اگه

جاکش نبود که نمیتونست رییس کل بانک جهانی بشه، چرا منو با اینهمه علم و دانشم، رییس موالم نمیکنن؟!!

میگه خاک تو اون سرت، جاکشم نشدی که تو رو هم رئیست  کنن پولدار شی!
میگم، جاش باید جا باشه، همه جاکشام پولدار نیستن، شما شوفر تاکسیا مثلا، روزی ۱۰-۱۲ ساعت این کارو میکنین، آخرشم هشتتون گرو نهتونه!

Leave a Reply