کامبوزیا

میگه فلانی هم خدا رو شکر بچه دار شد.
میگم خوب مبارکه انشالله، چی هست بچش، پسره، دختره؟
میگه راستش نمیدونم بخدا، یعنی اسمشم میدونم ها، اما نمیدونم این اسم دختره یا پسر، رومم نشد که بپرسم!
گفتم چرا روت نشه؟
گفت همچین بهم گفت کامبوزیا هم به دنیا اومد که من گفتم اگه بپرسم دختره یا پسر، ممکنه بهش بر بخوره!
گفتم تو هم که دیگه خیلی پرتی ، این اسم پسره!
گفت تو از کجا میدونی؟
گفتم آخه یکی هست فیلم سازه اونم اسمش همینیه که تو گفتی!
گفت دمت گرم بابا تو خیلی اطلاعات عمومیت خوبه!
گفتم اون که چیزی نیست من تازه میدونم این اسم از کجا میاد؟
گفت حتما کمبوجیا  و کامبیز رو قاطی کردن، شده این!
گفتم نه بابا، منم اول همین اشتباه رو میکردم تا بعد از تحقیقات جامع و مبسوط، فهمیدم که این اسم زیبا رو از بزک نمیر بهار میاد، کومبوزه و خیار میاد، گرفتن!
پرسید. اونوقت این اسم ایرانیه؟!
گفتم صد در صد، فقط تو ایرانه که مردم کومبوزه رو میخورن، تو کشورای دیگه که صبر میکنن تا خربزه شه بعدا بخورن!

Leave a Reply