مهاجم که قصد کشتن رئیس جمهور یک کشور را داشت.

مهاجم که قصد کشتن رئیس جمهور یک کشور را داشت.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.