لیست آزمایشگاه های کرج و استان البرز با آدرس و شماره تلفن

A list of  Labarotoriey in Karaj Iran with Address & Telephone numbers

اسامی آزمایشگاههای فعال تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی البرز
پاتوبيولوژی درسطح كرج

ردیف
نام آزمایشگاه
مسئول فنی
نام موسس
تلفن
آدرس
1
آراد
خانم دكتر
كياندخت گردیز
خانم دكتر گردیز
32220444
خ شهيد بهشتی نرسيده به ميدان سپاه پ 0430
2
ایران
آ د توفيق جوادزاده
آ د جوادزاده
34449443
34422400
خ.شهيد بهشتی .پاساژ آزادی
3 (بیشتر…)

ادامه خواندنلیست آزمایشگاه های کرج و استان البرز با آدرس و شماره تلفن