رفتیم خیابون سی تیر تهران 😋 Tehran 30 Tir Street Food

Kazem Kasif

همیشه خیابونای اطراف میدون امام خمینی و توپخونه و حسن آباد برام حس جالبی داشتن، یه حس نوستالژی عجیب که با رقص و آوازو کلی غذا تکمیل شد😋
subscribe :
https://www.youtube.com/c/kazemkasif/
خیابان امام خمینی روبه روی پایانه فیاض بخش
@30tirstreet
00:00 گذر سی تیر
01:07 دونر کباب
01:56 ساندویچ توپخونه
03:15 بریون
03:35 کباب لولی
03:45 باقالی لبو
04:03 کوفته ترکی
04:21 سوهان تازه
04:50 پاستیل
05:07 تاکو
05:31 کباب لقمه
05:54 مانستر برگر
07:19 کوکورچ
07:45 کمپییر
07:56 کباب ترکی
08:21 تاکو مرغ
08:41 کوکورچ
09:18 لقمه کباب
09:36 سرو غذا به صورت نمایشی
09:56 آقای فیلیمبردار
10:30 کاظم کثیف

You may also like...

Leave a Reply