قوانین پناهندگی در انگلیس، شرایط پناهندگان در لندن، رفتار پلیس انگلستان با پناهجویان, زندگی در لندن

Zendegi Dar London
با دیدن فیلمهای ما و تماشای فیلمهای مشابه درسایر کشورها می توانید مقایسه کنید کدام کشور برای مهاجرت بهتر است.

You may also like...

Leave a Reply