Mohsen Namjoo Darda Live with Lyricsمحسن نامجو دردا اجرای زنده بسیار زیبا با متن

 

متن کامل اجرای زنده دردا با محسن نامجو و افشین خائف :

 

دردا دردا دردا

فریادا یادا یادآور

دردا دردا دردا

درمانا مانا ماناگر

دردا دردا دردا

سردارا دارا داراور

دردا دردا دردا

فریادا یادا یادآور

دلِ بی در و بی سر و بی تن هر که روم چون بر در

چون بر در بی درش همه پیکر من ره بندش

ره بندش ره بندش

همه پیکر من ره بندش ره بندش

دردا دردا دردا

دریادا بادا بادآور

دردا دردا دردا

درمانا مانا ماناگر

دردا دردا دردا

سردارا دارا داراور

دردا دردا دردا

فریادا بازا بازا در

قفسی چو خسی پر و بال، پرو بال کسی که دلش به؟

دلبند کسی بُوَد به جگر همه آتش و زهر

آتش و زهر  آتش و زهر

به جگر همه آتش و زهر

آتش و زهر

دردا دردا دردا

سردارا دارا داراور

دردا دردا دردا

پروازا وازا وازاگر

دردا دردا دردا

درمانا مانا ماناگر

دردا دردا دردا

فریادا یادا یادآور

دلِ بی در و بی سر و بی تن هر که روم چون بر در

چون بر در بی درش همه پیکر من ره بندش

ره بندش ره بندش

همه پیکر من ره بندش ره بندش

سر من مست جمالت، دل من دام خیالت

گهر دیده نثار کف دریای تو دارد

گل صدبرگ به پیش تو فروریخت ز خجلت

که گمان برد که او هم رخ رعنای تو دارد

گل صدبرگ به پیش تو فروریخت ز خجلت

که گمان برد که او هم رخ رعنای تو دارد

دردا دردا دردا

فریادا یادا یادآور

دردا دردا دردا

درمانا مانا ماناگر

دردا دردا دردا

سردارا دارا داراور

دردا دردا دردا

پروازا وازا وازاگر

قفسی چو خسی پر و بال، پرو بال کسی که دلش به؟

دلبند کسی بُوَد به جگر همه آتش و زهر

آتش و زهر  آتش و زهر

به جگر همه آتش و زهر

آتش و زهر

در سابقه‌ام باد وزان است

یار در باد دوان است

در سابقه‌ام یار عیان است

یار در باد جهان است

در سابقه‌ام یار عیان است

یار در باد جهان است

در سابقه‌ام یار عیان است

یار در باد جهان است

در سابقه‌ام یار عیان است

یار در باد دوان است

سر من مست جمالت، دل من دام خیالت

گهر دیده نثار کف دریای تو دارد

گل صدبرگ به پیش تو فروریخت ز خجلت

که گمان برد که او هم رخ رعنای تو دارد

گل صدبرگ به پیش تو فروریخت ز خجلت

که گمان برد که او هم رخ رعنای تو دارد

دردا دردا دردا

فریادا یادا یادآور

دردا دردا دردا

سردارا دارا داراور

دردا دردا دردا

سردارا دارا داراور

دردا دردا دردا

پروازا وازا وازاگر

دلِ بی در و بی سر و بی تن هر که روم چون بر در

چون بر در بی درش همه پیکر من ره بندش

به جگر همه آتش و زهر

ره بندش ره بندش

همه پیکر من ره بندش ره بندش

ره بندش

You may also like...

Leave a Reply