محسن نامجو – گل ممد با متن سبزواری Mohsen Namjoo – Golmammad

 

متن شعر سبزواری گلممد که مادر گلمحمد کلمیشی قهرمان داستان کلیدر بر سر جنازه او خوانده است :

صد بار گفتام همچی مکو،ننه گل محمد
زلفای سیاه قیچی مکو ننه گل محمد
صد بار گفتم یاغی مرا ننه گل محمد
رفیق الدغی مرا ننه گل محمد
کو جرق و جرق شمشیرت ننه گل محمد
کو درق و درق هفت تیرت ننه گل محم
قت بلندت شوه رف (آویزان شد ) ننه گل محمد
نیمزی قشنگت بیوه رفت ننه گل محمد
او تخم مرغای لای نونت ننه گل محمد
آخر نرف نیش جونت ننه گل محمد
کو شرق و شرق شمشیرت ننه گل محمد
کو درق و درق هفت تیرت
عکس شما د تهرونس ننه گل محمد
دل ننه برات خونس ننه گل ممد…..

شراب تلخ میخواهم، که مرد افکن بود زورش
که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش

You may also like...

Leave a Reply