غروب بیا شهرداری- محمد عذرخواه با متن گیلکی و ترجمه فارسی

 

متن آهنگ غروب بیه شهرداری محمد عذرخواه

تو ننی که می دیل چجور لک زنه
وقتی که از دور مره چشمک زنه
می دیله از جا کنه او نام سیاه
وقتی کی خو چشمه رو عینک زنه
با خو رفیقانه جا رده به از می وجا
مره گه خو قبضه مره خنده ی بامزه مره
اگر مره کار دری غروب بیه شهرداری
اگر مره کار دری غروب بیه شهرداری

هی اونه گم نام سیاه شهرداری کوتاه بیا
والا آخر او موقع شهرداری جیر شلوغه
شهرداری جیر شلوغه
تی پر که گرگه مانه عین هو شمره مانه
تی بررم که مشتیه او قهرمانه کشتیه
او قهرمانه کشتیه
امره با هم بدینه می گوشه وا واوینه
مره گه خو قبضه مره خنده ی بامزه مره
اگر مره کار دری غروب بیه شهرداری
اگر مره کار دری غروب بیه شهرداری

قسم خورم جانه می مار هه امساله تازه بهار
من آیمه تی خواستگار من آیمه تی خواستگار
من تی بدست آوردنه طلا هینم تی وردنه
تی دست و گوش و گردنه
تی دست و گوش و گردنه
مره گه خو قبضه مره خنده ی بامزه مره
اگر مره کار دری غروب بیه شهرداری
اگر مره کار دری غروب بیه شهرداری

ترجمه فارسی غروب بیه شهرداری

تو نمیدونی چجور دلم لک میزنه وقتی که از دور بهم چشمک میزنه

دلم رو از جا میکنه اون شیطون بلا وقتی که روی چشماش عینک میزنه
با رفیقاش یکجا رد میشه از کنارم بمن میگه با اون غمزه خودش

با خنده ی با مزه خودش اگه با من کار داری

غروب بیا شهرداری من بهش میگم شیطون بلا

تو شهرداری رو کوتاه بیا بخدا اخه اون موقع

زیر شهرداری خیلی شلوغه پدرت که بمثل ببر میمونه

به عین او شمر میمونه برادرت هم که مشتی هستش

اون قهرمان کشتی هستش بمن میگه با اون غمزه ی خودش

با خنده ی با مزه ی خودش اگه بامن کار داری غروب بیا شهرداری

قسم میخورم بجان مادرم همین بهار تازه ی امسال

من میام بخواستگاری تو من برای بدست آوردنت

طلا میخرم واسه بردنت برای دست و گوش و گردنت

بمن میگه با غمزه ی خودش با اون خنده ی با مزه ی خودش

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *