تهران بازار تجریش در زمستون ۹۹

5
(1)

اینم برای دوستانی که دلشون برای قدم زدن در تهران و بازار تجریش تنگ شده, جدید, داغه داغ, فیلم مال همین ۲-۳ روز پیشه!

how did you like this article?

Click on a heart to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.