خط موسیقی یا نت -موسیقی به زبان ساده با محمد خدادادی -تاریخچه نت ها و آشنایی با خط میزان و کلید

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *