کلم پلو،غذائی سنتی وخوشمزه باطعمی فراموش نشدنی وبی نظیربا آشپزخانه فریبا Kalam Polo

آشپزخانه فریبا Fariba’s Kitchen
کلم پلو،غذائی سنتی وبسیارخوشمزه ایرانی،باعطروطعمی عالی،یادآورخاطره ها با آشپزخانه فریبا
Cabbage
Onion
Tomato Paste
Salt
Black Pepper
Turmeric
Cumin
Cinnamon Powder
Lemon Juice
Saffron
Rice
Ground Beef

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *