خوشمزه ترین کتلتی که تابحال خورده اید«کتلت آلمانی»باطعمی متفاوت وبینظیر باآشپزخانه فریبا Beef Patty

آشپزخانه فریبا Fariba’s Kitchen
کتلت آلمانی ،کتلتی فوق العاده خوشمزه ولذیذ باطعمی متفاوت وبینظیر باآشپزخانه فریبا یکبارکه بخوری مشتری همیشگیش میشی

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *