کریستینا کوک، فضانورد ناسا رکورد فضایی جدیدی را به ثبت رساند

You may also like...

Leave a Reply