Web Analytics

آهنگ زیبای موج با صدای بانو مهستی با متن ترانه

#متن کامل آهنگ زیبای #موج با صدای بانو #مهستی :
منم آن موج بی آرام و سر کش
که سرگردان به دریای فریبم

مرا دیگر رفبق و همدمی نیست
بشهر نابسامانی غریبم

با غرور و با شتاب
بر سینه ی نرم اب
دیوانه ای خزیدم
در غایت خود خواهی
در انبوه سیاهی
جز خود نمیشنیدم
خروشانو بسته چشم
با کوله باری از خشم
میرفتم از خشم خود
دنیا ویرا نه سازم
دردفتر زندگی از خود افسانه سازم
اماز بازی زمان گمراه و غافل بودم
در اوج پرواز هوای خواهش دل بودم

در سر نبود اندیشه ای جز فکر ویرانگری
غافل من از افسانه ی طوفان و ساحل بودم

موجم ولی خاموشو خسته
با دست خود درهم شکسته
آری من آن کوه غرورم
درمانده و از پا نشسته

پیچیده طوفان در وجودم
شد پاره از هم تارو پودم
در لحظه های واپسین پیک اجل امد مرا
افتادمو از پا نشستم
بیداد طوفان انچنان بر سنگ ساحل زد مرا
چون شیشه ای درهم شکستم

گفتم بخود ای موج سرگردان که آخر
بنگر بخود چه بوده ای اکنون چه هستی

حاصل چه بود از ان غرور بی دلیلت
آخر بدست صخره ی ساحل شکستی

موجم ولی خاموشو خسته
با دست خود درهم شکسته
آری من آن کوه غرورم
درمانده و از پا نشسته

موجم ولی خاموشو خسته
با دست خود درهم شکسته
آری من آن کوه غرورم
درمانده و از پا نشسته

موجم ولی خاموش و خسته
با دست خود درهم شکسته
آری من آن کوه غرورم
درمانده و از پا نشسته

موجم ولی خاموشو خسته
با دست خود درهم شکسته
آری من آن کوه غرورم
درمانده و از پا نشسته

موجم ولی خاموشو خسته
با دست خود درهم شکسته
آری من آن کوه غرورم
درمانده و از پا نشسته

#Mowj #Mahasti #Lyrics

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.