عارف ای خدا دنیا فقط دو روزه با متن ترانه

4.2
(123)

 وقتی میگن به آدم دنیا فقط دو روزه از عارف 

وقتی میگن به آدم دنیا فقط دو روزه

آدم دلش میسوزهای خدا ای خدا ای خدا ای

آدم که به گذشته یه لحظه چشم میدوزه

بیشتر دلش میسوزه..

(ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا ای)

دنیا وفا نداره چشمش حیا نداره

هیچ کس وفا نداره

ای خدا ای خدا ای خدا ای

دلی میخواد از آهن هر کی میخواد مثل من

اون وقت دووم میاره..

(ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا ای)

تا که آدم جوونه کبکش خروس میخونه

دنیا باش مهربونه

ای خدا ای خدا ای خدا ای

اما به وقت پیری بی یار و بی نشونه

آدم تنها میمونه

ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا ای..

how did you like this article?

Click on a heart to rate it!

Average rating 4.2 / 5. Vote count: 123

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.