مستان و همای خدا را میشناسم با متن

https://www.youtube.com/watch?v=Bwyt8mTjOKU

متن کامل خدا را میشناسم من
موسی و شبان پرواز همای

نه از افسانه میترسم
نه از شیطان
نه از شیطان

نه از کفرو و نه از ایمان
نه از ایمان
نه از اتش نه از حرمان
نه از حرمان
نه از فردا نه از مردن
نه از فردا نه از مردن

نه از پیمانه می خوردن
نه از پیمانه می خوردن

خدارا میشناسم از شما بهتر
شما را از خدا بهتر
خدارا میشناسم از شما بهتر
شما را از خدا بهتر

خدا از هز چه پنداری جدا باشد
خدا هرگز نمیخواهد خدا باشد

نمی خواهد خدا بازیچه دست شما باشد
که او هرگز نمیخواهد چنین
آیینه ای وحشت نما باشد

هراس از وی ندارم من
هراس از وی ندارم من

هراسی را از این اندیشه ها
در پی ندارم من
خدایا بیم از آن دارم
خدایا بیم از آن دارم
مبادا رهگذاری را بیازارم
مبادا رهگذاری را بیازارم

نه جنگی با کسی دارم
نه کس با من
نه جنگی با کسی دارم
نه کس با من

بگو زاهد بگو زاهد
پریشانتر تویی یا من

نه از افسانه میترسم
نه از شیطان
نه از کفر و نه ازایمان
نه ازدوزخ نه از حرمان
نه از فردا نه از مردن
نه از پیمانه می خوردن
خدارا می شناسم از شما بهتر
شما را از خدا بهتر

خدارا می شناسم از شما بهتر
شما را از خدا بهتر

خدا در روستای ماست

# مستان #همای #خدا_را_میشناسم #تکست #متن #پارس_نیوز #مهدی_امیری

You may also like...

Leave a Reply