دقیقا به همین دلیلِ که اینها به زودی زود دنیا رو می گیرند!

You may also like...

Leave a Reply