آموزش زبان آلمانی به فارسی پیش دکتر

دراین درس شما یاد میگیرید که چگونه پیش یک دکتر آلمانی وقت بگیریدو همچنین شما اسم اعضای مختلف بدن را یاد میگیرید

اسامی متخصص های مختلف, بیماری ها, گرفتن وقت قبلی, اعضای بدن……

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *