|آموزش زبان آلمانی به فارسی پیش دکتر

https://www.youtube.com/watch?v=HkDHfqrQVAQ

دراین درس شما یاد میگیرید که چگونه پیش یک دکتر آلمانی وقت بگیریدو همچنین شما اسم اعضای مختلف بدن را یاد میگیرید

اسامی متخصص های مختلف, بیماری ها, گرفتن وقت قبلی, اعضای بدن……

You may also like...

Leave a Reply