داریوش دلخوشم با متن آهنگ

3.8
(23)

متن آهنگ داریوش دلخوشم
من با خیالت دلخوشم
از خواب بیدارم نکن
محروم از رویای خود
در این شب تارم مکن
در عشق تو دیوانه ام
با خویش هم بیگانه ام
از اینکه هستم بیشتر
دیگر گرفتارم مکن
من بی تو یعنی مردگی
آوارگی
سرخوردگی
مانند برجی بی رمق
بر خویش آوارم مکن

how did you like this article?

Click on a heart to rate it!

Average rating 3.8 / 5. Vote count: 23

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.