به افتخار تمام هموطنان عرب ایرانی, دم جناب خان و خنداونه خیلی گرم

خنداونه با مهدی یراحی, برنامه ای جالب و بجا, در این زمان احساسات ضد عربی بی پایه و اساس.
ما اگر هم ظاهرا, مشکلی با یک کشور عربی داشته باشیم, دلیلی برای توهین به تمام عرب ها نیست.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *