خواننده خوش صدا

داشتیم تو ماشین میرفتیم آهنگ گوشخراشی هم از رادیو پخش میشد!
دخترم گفت بابی اینو دیوید …. میخونه.
گفتم اِ !

 

گفت نمیدونستی؟
گفتم نه من اصلا نمیشناسم یارو رو.
گفت پس چرا تعجب کردی، گفتی اِ ؟
گفتم ، تعجبم بخاطر این بود دخترم، چونکه خیال میکردم یارو داره عر عر میکنه، تو نگو داشته میخونده بیچاره!