جوک های پارس نیوز، قسمت سیزدهم

دوستان، قسمت سیزدهم جوک های پارس نیوز رو شروع میکنیم و امیدواریم که با همکاری شما، این قسمت نیز مانند قسمت های دیگر، مورد توجه هر چه بیشتر هموطنان قرار گیرد!
با تشکر از مسعود عزیز و ایمان گرامی بخاطر همکاریشون در قسمت های قبلی.
در ضمن، دوستان اگر لطف کنند و دگمه های لایک و دیسلایک در آخر جوک ها رو کلیک کنن، ما بسیار ممنون میشیم که اقلا بدونیم که چه جوک هایی بیشتر مورد توجه شما قرار میگیرند،

This Post Has 169 Comments

 1. خبر فوري!
  هم اكنون مطلع شدم كه آقاي دكتر روحاني رييس جمهور محبوب اعلام كرده بزودي همه ممه هايي را كه لولو برده بود پس گرفته و بين آقايان تقسيم ميكند !
  شرايط ثبت نام بزودي اعلام ميگردد ..!

 2. سير تغيير ديدگاه ايران نسبت به امريكا
  شيطان بزرگ…شيطان كوچك….شيطونك….شيطون بلا…جيگر طلا…..چشم عسلي….سوسن خانم…….ميخوام بيام در خونتون !!!!!!!

 3. kian

  مرد در حال تماشاي مسابقه‌ي فوتبال.
  زن: به‌نظر تو موهام رو کوتاه کنم؟
  مرد: اگر دوست داری کوتاه کن!
  زن: من دارم از تو می‌پرسم!
  مرد: نمی‌دونم عزیزم. اگر فکر می‌کنی قشنگ می‌شی کوتاه کن!
  زن: یعنی به نظرت من اين‌جوري قشنگ نيستم؟
  مرد: نه عزیزم. فقط گفتم اگر كوتاه دوست داری کوتاه کن!تو در بین تمام زن‌هایی که من می‌شناسم از همه قشنگ‌تری.
  زن: پس زن‌هاي ديگه رو هم ديد مي‌زني؟ معلوم شد چه چشم چروني هستي!
  مرد: ای بابا! خوب قشنگ من! عزیز من! خانم من! آره کوتاه کن!
  زن : این رو گفتی که دیگر حرف نزنم؟
  مرد : نه جونم! حرف بزن!
  زن: پس تو واقعا فکر می کنی موهای کوتاه خوشگل تره؟
  مرد: آره عزیزم. کوتاهشون کن.
  زن: ولی خودم موی بلند را بيش‌تر دوست دارم!
  مرد: خيلي خب. هر جور راحتی. می‌خواهی کوتاه کن یا کوتاه نکن.
  زن: ناراحت شدی؟
  مرد: نه عزیزم! چه ناراحتی؟ مثل همیشه یک سوال کردی.
  زن: این کار همیشگی‌ته. اصلا به من توجه نداری. هر وقت یه سوال می پرسم تو سر بالا جواب می دی!
  مرد: خوب می‌گی من الان چي بگم؟
  زن: اصلا ولش کن! می‌خوام موهام رو رنگ کنم! به نظرت قرمز قشنگ تره یا طلایی؟
  مرد: مگه رنگ موهات چه‌شه؟ تازه تو همه‌ي رنگ‌ها بهت مي‌آد.
  زن: ديدي گفتم كه من اصلا برات مهم نيستم؟
  مرد: عجب گیری کردیم. اگه من بگم غلط کردم تو راحت می شی؟
  زن: بهانه‌گير هم شدي! نکنه پاي یک زن دیگه وسطه و من نمی دونم!
  مرد: آخه رنگ موي تو چه ربطی به زن ديگه داره؟
  زن: پس يه زني هست كه رنگ موي من ربطي به اون نداره! حالا که این طوری شد من هم مهریه ام را می‌گذارم اجرا تا تو هوس زن گرفتن نکنی.
  مرد: اگه فکر کردی این دفعه هم می تونی با این کارها من رو گير بندازي و مثل اون دفعه ۵۰۰ هزار تومان از من بگیری كور خوندي!
  زن: یعنی تو نمی‌خواهی به من ۵۰۰ هزار تومان بدی؟
  مرد: چرا! ولي به یک شرط!
  زن: چه شرطی؟
  مرد: بی خیال شی و بگذاری اين ۱۵دقیقه‌ي آخر فوتبال رو ببینم!
  زن: باشه! قبول! ولی گفته باشم اخبار حق نداری نگاه کنی!
  مرد: قبول!
  دو دقیقه بعد
  زن: به نظرت برای مهمونی فردا شب اون لباس آبیه رو بپوشم یا اون لباس صورتیه رو؟ 👿

 4. kian

  ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺷﯿﺮازی !
  * * ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن اﮔﻪ ﺑﺎﻫﻮش ﺑﺎﺷﯽ ﻣﻌﻠﻢ وﻗﺖ ﺗﻮ رو ﺗﻠﻒ ﻣﯿﮑﻨﻪ، اﮔﻪ ﺧﻨﮓ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﻮ وﻗﺖ ﻣﻌﻠﻤﻮ!
  * * دﻧﺒﺎل ﭘﻮل دوﯾﺪن ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن اﮔﻪ ﺑﻬﺶ ﻧﺮﺳﯽ از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺪت ﻣﯿﺎد اﮔﻪ ﺑﻬﺶﺑﺮﺳﯽ ﺑﻘﯿﻪ از ﺗﻮ!!
  * * ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪن ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن ﯾﺎ ﺗﻮ دل اوﻧﻮ ﻣﯿﺸﮑﻨﯽ ﯾﺎ اون دل ﺗﻮرو ﯾﺎ دﻧﯿﺎ دل ﻫﺮدوﺗﻮﻧﻮ!!
  * * ازدواج ﮐﺮدن ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن ﻗﺒﻞ از 30 ﺳﺎﻟﮕﯽ زوده ﺑﻌﺪ از 30 ﺳﺎﻟﮕﯽ دﯾﺮ!
  * * ﺑﭽﻪ دار ﺷﺪن ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن ﯾﺎ ﺧﻮب از آب در ﻣﯿﺎد ﮐﻪ از دﺳﺖ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﺬاﺑﻪ ﯾﺎ ﺑﺪ از آب در ﻣﯿﺎد ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ از دﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﻋﺬاﺑﻦ!!
  * * ﭘﯿﮏ ﻧﯿﮏ رﻓﺘﻦ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن ﯾﺎ ﺑﺪ ﻣﯿﮕﺬره ﮐﻪ از ﻫﻤﻮن اول ﺣﺮص ﻣﯿﺨﻮری ﯾﺎ ﺧﻮش ﻣﯿﮕﺬره ﮐﻪﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﻏﺼﻪ ﻣﯿﺨﻮری!!
  * * رﻓﺎﻗﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن ﯾﺎ از ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮن ﮐﻪﻧﻤﯿﺨﻮان دﻧﺒﺎﻟﺸﻮن ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ازﺷﻮن ﺑﻬﺘﺮی ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮای دﻧﺒﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﻦ!
  * * دﻧﺒﺎل ﺷﻬﺮت رﻓﺘﻦ ﺑﯿﻔﺎﯾﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن ﺗﺎ ﻣﺸﻬﻮر ﻧﺸﺪی ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﭘﺎی ﺑﻘﯿﻪ رو ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯽ وﻟﯽ وﻗﺘﯽﺷﺪی ﺑﻘﯿﻪ زﯾﺮ ﭘﺎی ﺗﻮ رو ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﮑﻨﻦ!
  * * اﻧﻘﻼب ﮐﺮدن ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯿﺨﻮری و دﺷﻤﻦ اﻋﺪاﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﯾﺎ ﭘﯿﺮوز ﻣﯿﺸﯽ و دوﺳﺖ اﻋﺪاﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ!!
  * * اﯾﻤﯿﻞﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن ﯾﺎ ﻣﻄﻠﺒﺘﻮ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻮدﺷﻮن ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻦ و ﺣﺮص ﻣﯿﺨﻮری ﯾﺎﻣﻄﻠﺒﺘﻮ ﻧخونده پاکش می کنن که می فهمی و ﺣﺮص ﻣﯿﺨﻮری!

 5. kian

  نــامه دختــر زیبــای 24 ســاله و پاســخ رئیــس ثروتمنــد
  يك دختر خانم زيبا خطاب به رئيس شركت امريكائي ج پ مورگان نامه‌اي بدين مضمون نوشته است:
  مي‌خواهم در آنچه اينجا مي‌گويم صادق باشم. من 24 سال دارم. جوان و بسيار زيبا، خوش‌اندام، خوش هیکل، خوش بیان، دارای تحصیلات آکادمیک و مسلط به چند زبان دنیا هستم.
  آرزو دارم با مردي با درآمد سالانه 500 هزار دلار يا بيشتر ازدواج كنم. شايد تصور كنيد كه سطح توقع من بالاست، اما حتي درآمد سالانه يك ميليون دلار در نيويورك هم به طبقه متوسط تعلق دارد.
  چه برسد به 500 هزار دلار. خواست من چندان زياد نيست. آیا مردی با درآمد سالانه 500 هزار دلاري وجود دارد؟
  آيا شما خودتان ازدواج كرده‌ايد؟ سئوال من اين است كه چه كنم تا با اشخاص ثروتمندي مثل شما ازدواج كنم؟
  چند سئوال ساده دارم:
  1- پاتوق جوانان مجرد و پولدار كجاست؟
  2- چه گروه سني از مردان به كار من مي‌آيند؟
  3- معيارهاي شما براي انتخاب زن كدامند؟
  و اما جواب مدير شركت مورگان:
  نامه شما را با شوق فراوان خواندم. در نظر داشته باشيد كه دختران زيادي هستند كه سوالاتي مشابه شما دارند. اجازه دهيد در مقام يك سرمايه‌گذار حرفه‌اي موقعيت شما را تجزيه و تحليل كنم :
  درآمد سالانه من بيش از 500 هزار دلار است كه با شرط شما همخواني دارد، اما خدا كند كسي فكر نكند كه اكنون با جواب دادن به شما، وقت خودم را تلف مي‌كنم.
  از ديد يك تاجر، ازدواج با شما اشتباه است، دليل آن هم خيلي ساده است: آنچه شما در سر داريد مبادله منصفانه “زيبائي” با “پول” است. اما اشكال كار همين جاست: زيبائي شما رفته‌رفته بعد ده سال آرام آرام به کل محو مي‌شود اما پول من، در حالت عادي بعيد است بر باد رود.
  در حقيقت، درآمد من سال به سال بالاتر خواهد رفت اما زيبائي شما نه و چین و چروک و پیری زود رس زنانه جایگزین این زیبائی خواهد گردید و اثری از این جوانی و زیبائی باقی نخواهد ماند.
  از نظر علم اقتصاد، من يك “سرمايه رو به رشد” هستم اما شما يك “سرمايه رو به زوال”.
  به زبان وال‌استريت، هر تجارتي “موقعيتي” دارد. ازدواج با شما هم چنين موقعيتي خواهد داشت. اگر ارزش تجارت افت كند عاقلانه آن است كه آن را نگاه نداشت و در اولين فرصت به ديگري واگذار كرد و اين چنين است در مورد ازدواج با شما.
  بنابراین هر آدمي با درآمد سالانه 500 هزار دلار نادان نيست که با شما ازدواج کند به همین دلیل ما فقط با امثال شما قرار مي‌گذاريم اما ازدواج هرگز.
  اما اگر شما علاوه بر جوانی و زیبائی کالایی داشته باشید که مثل سرمایه من رو به رشد باشد و یا حداقل نفع آن از من منقطع نشود کالاهایی با ارزش مثل “انسانیت، پاکدامنی، شعور، اخلاق، تعهد، صداقت، وفاداری، حمایت، دوست داشتن، عشق و … ” آن وقت احتمالا این معامله برای من هم سود فراوانی خواهد داشت چون ممکن است من حتی فاقد دارایی هایی با ارزش با مشخصات شما باشم و برای داشتن آنها پول زیادی خرج کنم. چون بعد چند مدت از ازدواج، بیش از زیبائی، اندام و هیکل، مواردی که بیان کردم برای زندگی مشترک لازم بوده و من شدیدا به آنها نیاز پیدا خواهم کرد.
  در هر حال به شما پيشنهاد مي‌كنم كه قيد ازدواج با آدمهاي ثروتمند را بزنيد. بجاي آن شما خودتان مي‌توانيد با کمی تفکر و تلاش و با داشتن درآمد سالانه 500 هزار دلاري، فرد ثروتمندي شويد. اينطور، شانس شما بيشتر خواهد بود تا آن كه يك پولدار احمق را پيدا كنيد.
  اميدوارم اين پاسخ كمكتان كند.!!!

 6. kian

  ﺭﻭﺯی ﺷﯿﺮﯼ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻫﻮﯾﯽ ﺩﻭﯾﺪ،
  ﺁﻫﻮ ﺩﻭﯾﺪ ﻭ ﺩﻭﯾﺪ، ﺳﭙﺲ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﮔﻔﺖ: ﺑﺲ ﺍﺳﺖ ﺑﯽ ﺭﺣﻤﯽ، چه قدر ﺷﮑﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﻫﻢ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻦ…


  ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ، ﻓﺮﺩﺍﺵ ﺷﯿﺮ رﻭ ﺩﯾﺪﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺷﺎﺭﮊ می خره!
  .
  طبق آخرین اخبار رسیده از جهنم، هر دو تا شیر دستشویی ها آب گرم هستن!
  .
  امروز یه کیلیپس دیدم ازش یه دختر آویزون بود! 😆
  .
  شما هم وقتی بچه بودین به خاطر کمبود امکانات از سرنگ به عنوان تفنگ آبی استفاده می کردین؟
  .
  .
  یعنی قانع کردن دخترای کلاس که هفته اول ترم رو نیان کلاس، به مراتب سخت تر از قانع کردن ۵+۱ است!
  .
  این پسرایی که با موتور و با 5 دقیقه مذاکره دخترایی که منتظر بی.ام.و و لکسوس وایسادن رو سوار می کنند،
  این ها رو باید برد واسه مذاکرات هسته ای!
  .
  اون گرگه بود توی میگ میگ، اون همه پول داشت بره هلیکوپتر و موشک و… سفارش بده، پول نداشت بره یه پرس چلو مرغ سفارش بده؟
  .
  هیچ کس ﻫﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺎ نمی شه. ﺣﺎﻻ ﺧﻮدم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﻧﻢ ﻣﻬﻢ نیست ها… ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﻤﺎﻻﺗﻢ ﮐﻪ دارﻩ ﻫﺪر می ره!
  .
  ﺷِﺮِﮎ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺍﻟﺎﻍ، ﻣﺦ ﭘﺮﻧﺴﺲ ﺭﻭ ﺯد. ﺍﻭن وﻗﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﭘﺴﺮها ﺑﺎ سوناتا ﻫﻢ نمی توﻧﻦ ﻣﺦ ﺩﺧﺘﺮها ﺭﻭ ﺑﺰنن!
  .
  به دختر خاله ام می گم واسه کنکور درس خونده ای؟!
  می گه کنکور مگه ساعت ۹ نیست؟
  می گم چرا.
  می گه خوب ساعت ۶ پا می شم می خونم دیگه!
  .
  یه بز هم دور و برمون نیست بهش ثابت کنیم چه علف شیرینی هستیم!
  .
  .
  من هنوز هم در عجبم که قارچ خور چه طوری با سرش آجر رو می شکوند ولی وقتی به لاک پشت می خورد می مرد؟
  .
  دقت کردین پسرا ۱۰ دقیقه حاضر می شن، ۴ ساعت می رن بیرون، دخترا ۴ ساعت حاضر می شن، ۱۰ دقیقه می رن بیرون؟
  .
  دیشب مهمون داشتیم. به یکی تعارف کردیم گفتیم شما حق پدری به گردن ما دارید. آقا کلید کرده بود، می گفت هوا خنک شده اجازه بدید کولر رو خاموش کنم!
  .
  این!
  نه، این یکی!
  نه دیگه این!
  خدا وکیلی روی این یکی برم دیگه…
  “من هنگامی که می خوام سوار پله برقی بشم!”
  .
  متخصصان تغذیه و سلامت كانادا شیوه ای سالم و بدون درد و ناراحتی را برای كاهش وزن پیدا کردند


  ولی هنوز به من نگفته اند! هر وقت بگن همین جا به سمع و نظرتون می رسونم!
  .
  تعارف که نداريم، هميشه در هر فداى سرت يه خاک بر سرت به صورت مستتر و بالقوه وجود داره!
  .
  ذش فخ ئشد یشق قخخاث فشذهشف حثداشدشئ
  .
  .
  .
  .
  سخنی گهربار از یکی از دانشمندان فقط بنده خدا یادش رفته بود Alt+Shift رو بزنه!
  .
  طبق آخرین تحقیقات مشخص شد که مردان خوب، همان مردان بدی هستند که هنوز لو نرفته اند!
  .
  هیچ وقت به انتخاب های همسرت نخند. به هر حال خودت هم یکی از اون انتخاب ها بوده ای!
  .
  ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ…
  – ساعت چنده؟
  – 11
  – جدید یا قدیم؟
  .
  من حاضرم آمونیاک خالص تنفس کنم ولی…
  بوی ماه مهر به مشامم نرسه!

 7. kian

  بابا بزرگم یه حرفی میزد نور به قبرش بباره. میگفت: تربیت بچه‌ها از وقتی خراب شد که توالتا رو از کنج حیاط آوردن بغل پذیرایی! بچه‌ای که صدای گ…وز باباشو بشنوه دیگه ازش حساب نمی‌بره!
  آبادانيه ميره خواستگاری، پدر دختره مي‌پرسه: شغل ثابت دارى؟
  آبادانيه ميگه: وُلِك كجاي كاري؟ امام جمعه تهران بعد از سي سال هنوز موقته، تو از من جنگ زده شغل ثابت ميخواى!
  .
  وزارت بهداشت طی بیانیه‌ای اعلام کرد:
  با افزایش عمل پروتز سینه، نسل ممه اصیل ایرانی به شدت در حال انقراض می‌باشد!
  .
  بابام به داداش کوچیکم گفت: کلاغه برام خبر آورده که سیگار می زنی!
  داداشم گفت: تو چی می زنی که می تونی با کلاغا حرف بزنی؟ !
  .
  به بعضیا باید گفت: کم پیدایی الحمدالله!

 8. kian

  سر چهار راه پشت چراغ قرمز بودم …
  کودکی دوان دوان سمتم آمد و گفت:
  – آقا آقا … چسب زخم نمیخواین؟ ارزون میفروشما …
  لبخندی زدم و گفتم:
  – اگه تمام چسب زخمهایت را هم بخرم نه زخمهای من خوب میشود نه زخمهای تو …
  کودک نگاهم کرد و گفت:
  مرتيكه پول نداری چرنديات فلسفی تحويلم نده !!!

 9. kian

  مورد داشتیم دختره با آرایش واسه گوشیش قفل تصویری گذاشته، بدون آرایش خواسته بازش کنه، گوشیش هنگ کرده!
  .
  مورد داشتیم دانشجوی ترم اولی با کتاب های جلد کرده و دفتر 100 برگ طرح بن تن می رفته دانشگاه!
  .
  یه مورد دیگه هم داشتیم طرف توی فبسیوک استاتوس فارسی می گذاشته، فكر می كرده ارزون تر می افته!
  .
  خرس گنده چیست؟
  واژه ای که پدران و مادران ایرانی برای ندادن عیدی و کادوی تولد به فرزندان خویش نسبت می دهند!
  .
  ﯾﻪ ﺍﺧﻼﻕ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﻪ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﻥ ﺗﮏ ﺧﻮﺭﯾﻪ، ﺷﻤﺎ فکر ﮐﻦ اگر مثل ﻣﻮﺭﭼﻪ ﻫﺎ ﺭﻓﯿﻖ ﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩﻥ، وقتی ﯾﻪ ﺳﻮﮊﻩ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻥ، ﻫﺸﺘﺼﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺭﻓﯿﻘﺎﺷﻮن رو ﻣﯽ ﮐﺸﻮﻧﺪﻥ اون جا، ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮﻣﻮﻥ می آﻣﺪ!
  .
  به نظر من توی این بازی های ایرانی موقع سوختن، به جای «گیم اور» بنویسن «ر…دی» خیلی بهتره! هم بومیه، هم منظور رو بهتر می رسونه !
  .
  دختره نوشته من خیلی لاغرم هر کاری می کنم چاق نمی شم…
  یه پسره کامنت داده: روی تردمیل برعکس بدو!
  .
  ﺯﻧﮓ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﻭ ﺯﺩﻡ، ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺁﯾﻔﻮﻥ گفت: ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ؟
  گفتم: ﻧﻪ، ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﻩ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﯿﻢ ﺑﺎﺑﺎ!
  ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ… ﺍﻣﺸﺐ ﭼﻪ ﺑﺎﺩ ﺧﻨﮑﯽ می وﺯﻩ ﺗﻮی ﭘﺎﺭﮎ!
  .
  ﻣﻨﻄﻖ ﺧﺎنم ها:
  ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺭﻓﺘﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﻪ ﯾﻪ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﺑﺨﺮﻡ
  ﺑﻌﺪﺵ ﯾﻪ ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮشگل ﺩﯾﺪﻡ
  به خاﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ، ﺍﯾﻦ ﮐﯿﻒ ﺩﺳﺘﯽ ﺭﻭ ﺧﺮﯾﺪﻡ!
  .
  هیچ وقت گول ظاهر کسی را نخورید. یک نفر گول ظاهر منو خورد، الان من دیگه گول ظاهر ندارم!
  .
  پسر: دردت اومد؟
  دختر: واسه چی؟
  پسر: وقتی از بهشت به زمین افتادی؟
  دختر: وااااااااااااایی! راست میگی؟
  پسر: باور کن! کاملا مشخصه با صورت خوردی زمین!
  .
  لاک زدن دست دخترا:
  ست چپ: اثر استاد فرشچيان.
  دست راست: سارا، 5 ساله از تهران!
  .

 10. kian

  خودت باش !
  باب و استيو، روزها بدون اب و غذا تو بيابون گم شده بودند كه ناگهان از دور چشمشون به مسجدي افتاد!
  باب گفت ،’خدارو شكر’، الان ميريم اونجا؛
  ​​
  اسم من محمده و اسم تو هم احمد! اينطوريكه به غذا ميرسيم!
  استيو گفت : ‘من نه، اسممو عوض نميكنم، من همون استيو مي مونم!’
  رفتند تو مسجد و شيخ ديدشونو
  پرسيد:’اسمتون چيه؟’
  باب گفت:’اسم من محمده’!
  استيو هم گفت:’اسم من استيوه’!
  شيخ ميگه: «بچه‌ها، برای استيو آب و غذا بيارين؛ و تو محمد، *رمضان مبارك’!*

 11. kian

  چگونه یک زن رو خوشحال کنیم ؟!
  براي خوشحال کردن يک زن…
  يک مرد فقط نياز دارد که اين موارد باشد :
  1. يک دوست
  2. يک همدم
  3. يک عاشق
  4. يک برادر
  5. يک پدر
  6. يک استاد
  7. يک سرآشپز
  8. يک الکتريسين
  9. يک نجار
  10. يک لوله کش
  11. يک مکانيک
  12. يک متخصص چيدمان داخلي منزل
  13. يک متخصص مد
  14. يک متخصص علوم جنسي
  15. يک متخصص بيماري هاي زنان
  16. يک روانشناس
  17. يک دافع آفات
  18. يک روانپزشک
  19. يک شفا دهنده
  20. يک شنونده خوب
  21.. يک سازمان دهنده
  22. يک پدر خوب
  23. خيلي تميز
  24. دلسوز
  25. ورزشکار
  26.. گرم
  27. مواظب
  28. شجاع
  29. باهوش
  30. بانمک
  31. خلاق
  32. مهربان
  33. قوي
  34. فهميده
  35. بردبار
  36. محتاط
  37. بلند همت
  38. با استعداد
  39. پر جرأت
  40. مصمم
  41. صادق
  42. قابل اعتماد
  43. پر حرارت
  بدون فراموش کردن :
  44. تعريف کردن مرتب از او
  45. عشق ورزيدن به خريد
  46. درستکار بودن
  47. بسيار پولدار بودن
  48. تنش ايجاد نکردن براي او
  49. نگاه نکردن به بقيه دختران
  و در همان حال، شما بايد :
  50. توجه زيادي به او بکنيد، و انتظار کمتري براي خود داشته باشيد
  51. زمان زيادي به او بدهيد، مخصوصاً زمان براي خودش
  52. اجازه رفتن به مکانهاي زيادي را به او بدهيد، هيچگاه نگران نباشيد او کجا مي رود.
  بسيار مهم است :
  53. هيچگاه فراموش نکنيد :
  * سالروز تولد
  * سالروز ازدواج
  * قرارهايي که او مي گذارد
  چگونه يک مرد را خوشحال کنيم :
  1- تنهاش بذاريد!!!!

 12. kian

  تقديم به دوست عزيز و غنچه پرپر شده آقا مهدی !!! 😆
  من از آن روز که شوهر شده ام
  از گدا نیز گداتر شده ام
  عاقلی بودم و مجنون گشتم
  غنچه ای بودم و پرپر شده ام،
  بس که رقصانده مرا خانم من
  ناخودآگاه چو عنتر شده ام
  هم به بقال گذر مقروضم
  هم بدهکار به مسگرشده ام
  ظاهرا” شوهر خانم هستم
  باطنا” کلفت و نوکر شده ام
  دور از جان شماشب همه شب
  اشک ریزم که چرا”نر”شده ام
  هستیم درره زن رفته به باد
  ایهاالناس عجب خرشده ام

 13. کیان جان ممنون و متشکرم از اینهمه لطف تو دوست عزیز ، امیدوارم که روزی این موهبت بر سر تو دوست گرامی نیز نازل گردد تا بتوانی عمق فاجعه رو درک کنی! اونوقت تو باید بخودت امید بدی و بگی که این نیز بگذرد اما من الان میگم، خدا رو شکر که هر چه بود، گذشت! 🙂

 14. من از آن روز که شوهر شده ام
  از گدا نیز گداتر شده ام
  عاقلی بودم و مجنون گشتم
  غنچه ای بودم و پرپر شده ام،
  بس که رقصانده مرا خانم من
  ناخودآگاه چو عنتر شده ام
  هم به بقال گذر مقروضم
  هم بدهکار به مسگرشده ام
  ظاهرا” شوهر خانم هستم
  باطنا” کلفت و نوکر شده ام
  دور از جان شماشب همه شب
  اشک ریزم که چرا”نر”شده ام
  هستیم درره زن رفته به باد
  ایهاالناس عجب خرشده ام
  قصه زندگی پر از درد و رنج شوهران را دیروز دوست خوبم، کیان عزیز به من تقدیم نموده بود که در جواب ایشان عرض میکنم:
  حزن و درد ما، خوب گفتی ای کیان
  اما بنده، چند ماهیست که راحت شده ام!

 15. موشکی بودم و نالان شب و روز
  چند گاهیست که من، شیر شجاعت شده ام! 🙂

 16. kian

  نصف جذابیت دخترا به ترسو بودنشونه
  دختری که سوسک بکشه به درد زندگی نمیخوره !
  .
  .
  .
  اوج استفاده مامانم از گوشیش اینه که زنگ بخوره صداشو نشنوه جواب نده !
  .
  .
  .
  پسر خالم آیپدشو گذاشته بود رو زمین
  منم فک کردم از این ترازو دیجیتالاس رفتم روش وایسادم 😐
  هیچی دیگه بیچاره کور شد از بس گریه کرد
  .
  .
  .
  خنده بر هر درد بی درمان دواست
  غیر از اسهال !
  .
  .
  .
  .
  .
  زندگی یعنی:
  باید مثل خر درس بخونی دهنت سرویس بشه
  تا در آینده بتونی مثل خر کار کنی دهنت سرویس بشه !
  .
  .
  .
  عروسی های هالیوودی:
  عروس خانم قبوله عااایاااا؟؟
  عروس :با اجازه بچه هااااااامون و همچنین نوه مون که تازه به دنیا اومده!
  .
  .
  .
  ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺎ ﻫﺮﺟﺎ ﺳﺨﻦ ﺍﺯ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﺳﺖ
  ﻧﺎﻡ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﻣﻦ ﻣﯿﺪﺭﺧﺸﺪ !
  .
  .
  .
  ﺑﺎﻍ ﻭﺣﺶ ﻣﻤﻠﻮ ﺍﺯ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮﺩ، ﺍﺯ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﯼ ﺑﺎﻍ ﻭﺣﺶ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺷﺪ:
  ﺑﺎﺯﺩﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ﺑﻪ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .
  ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺠﺪﺩﻥ ﺍﺯ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻮ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ
  ﺑﺎﺯﺩﯾﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ !
  ﺍﯾﻦ ﻫﺸﺪﺍﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﺪ
  ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ :
  ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪﯾﻢ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻏﺬﺍ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ !

 17. k

  چرا مردها بندرت افسرده می شوند؟
  Men Are Just Happier People —
  مردان اصولا آدم های شادتری هستند.
  Your last name stays put.
  نام خانوادگی شان باقی می ماند.
  The garage is all yours.
  تمام فضای گاراژ به مردها تعلق داره.
  Wedding plans take care of themselves.
  عروسی از نظر مردها به صورت اتوماتیک انجام میشه.
  Chocolate is just another snack.
  شوکولات هم واسه خودش یک غذای سبکه.
  You can be President.
  مردها میتونند رئیس جمهور بشن.
  You can never be pregnant.
  مردها هرگز حامله نمیشن.
  You can wear a white T-shirt to a water park.
  برای رفتن به پارک آبی می تونن تی شرت سفید بپوشن.
  You can wear NO shirt to a water park.
  برای رفتن به پارک آبی می تونن اصلا هیچی نپوشن.
  Car mechanics tell you the truth.
  مکانیک اتومبیل بهشون راست میگه.
  You never have to drive to another gas station restroom because this one is just too icky.
  مجبور نیستن مسافت زیادی تا پمپ بنزین بعدی رانندگی کنن به این دلیل که دستشویی این یکی خیلی کثیفه.
  You don’t have to stop and think of which way to turn a nut on a bolt.
  مجبور نیستن برای اینکه بدونن مهره رو از کدوم طرف روی پیچ بچرخونن مدتی فکر کنن.
  Same work, more pay.
  همون کار رو میکنن، درآمد بیشتری کسب میکنن.
  Wrinkles add character.
  چین و چروک صورت به جذابیت شون اضافه میکنه.
  Wedding dress $5000. Tux rental-$100.100
  لباس عروس 5000 دلاره، هزینه یک شب کرایه فراک و پاپیون فقط 100 دلاره.
  People never stare at your chest when you’re talking to them.
  وقتی با دیگران حرف می زنند مخاطب به سینه شان زُل نمی زنه.
  New shoes don’t cut, blister, or mangle your feet.
  کفش نو پای مردان رو زخمی نمی کنه.
  One mood all the time.
  همیشه یک حالت و یک مود ثابت دارن.
  Phone conversations are over in 30 seconds flat.
  مکالمه تلفنی مردها فقط سی ثانیه طول می کشه.
  A five-day vacation requires only one suitcase.
  برای 5 روز مرخصی فقط به یک چمدون احتیاج دارن
  You can open all your own jars.
  خودشون می تونن در تمام بطری ها رو باز کنن
  If someone forgets to invite you,
  He or she can still be your friend.
  اگر کسی فراموش کرد واسه مهمونی دعوت شون کنه
  چه زن باشن چه مرد، بازم دوست شون باقی می مونه
  Three pairs of shoes are more than enough.
  سه جفت کفش از سرشون هم زیاده
  You almost never have strap problems in public.
  هرگز در اماکن عمومی مشکلی با بند لباس زیر ندارن
  You are unable to see wrinkles in your clothes.
  قادر به دیدن چروک لباس شون نیستن
  Everything on your face stays its original color.
  هرچیزی روی صورت شون همیشه به رنگ طبیعی خودش باقی می مونه،
  لازم نیست مرتب رنگ عوض کنن.
  The same hairstyle lasts for years, maybe decades.
  یک مدل مو برای سالها، و یا ده ها سال شون کافیه
  You only have to shave your face and neck.
  فقط باید موهای صورت و گردنشون رو بتراشن
  One wallet and one pair of shoes — one color for all seasons.
  یک کیف پول و یک جفت کفش… و یک رنگ برای تمام فصول کافیه
  You can wear shorts no matter how your legs look.
  پاهاشون هر شکلی که باشن بازم می تونن شلوار کوتاه بپوشن
  You can ‘do’ your nails with a pocket knife.
  می تونن با چاقوی جیبی هم ناخن هاشون رو تمیز و مرتب کنن
  You have freedom of choice concerning growing a mustache.
  برای سبیل گذاشتن یا نگذاشتن اختیار تام دارن
  You can do Christmas shopping for 25 relatives
  On December 24 in 25 minutes.
  می تونن برای 25 نفر از بستگان و آشنایان همون شب عیدی در عرض 25 دقیقه هدیه بخرن
  No wonder men are happier
  پس عجیب نیست که مردها شادتر هستن!
  send this to the women who can handle it
  این ایمیل رو برای خانمهایی که طاقتشو دارن بفرستید!
  And to the men who will enjoy reading it.
  و به آقایانی که از خواندنش کیف می کنند!

 18. nasim

  از اینکه میبینم آقا کیان دوباره برگشتن خوشحالم و تشکر میکنم از جوک های خوبشون.
  آقای امیری شمام دیگه اذیتشون نکنین، حیف این جوکا نیست (flower)

 19. kian

  با تشكر از شما نسيم عزيز كه اينقدر به من لطف داشته و هوای من را داری !
  اميدوارم كه بتوانم در ادامه با نوشتن جوكهای جالب و با مزه باعث خنده و خوشحالی شما عزيزان باشم 🙂

 20. مام از شما تشکر میکنیم نسیم عزیز که کیان گرامی رو دوباره به ما برگردوندین، من کی کیانو اذیت کردم نسیم جان؟! باور کن نبودنش، کم کم دیگه داشت کار دست من میداد، رفتم داواخونه گفتم چند تا قرص شیر افکن بده! گفت واسه چی میخوای، گفتم میخوام خودمو از دست این زندگی خلاص کنم!
  گفت تو قرص شیر افکن و ببر افکن لازم نداری ، تو همون ١٠ گرم گرد مرگ موش بگیری بو بکشی، زرتت قمسور میشه! 🙁

 21. masoud

  .دیدی از وسط آسفالت علف در میاد؟
  این یعنی اینکه با استقامت میتونی هر کاری کنی. هر کاری !!
  بعد دیدی روی آسفالت کهنه یه آسفالت نو میزنن؟
  این یعنی در نهایت هیچ گهی نمیتونی بخوری حتی 😐

 22. masoud

  مثبت اندیشی یعنی :
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  وقتی گنجشکی روی سرت رید
  خدا را شکر کنی که گاوها پرواز نمی کنند )

 23. masoud

  پسر با ناراحتی از دختر پرسید آیا منوفراموش میکنی؟؟
  دختر با بغض جواب داد:
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  چگونه تورو فراموش کنم وقتی اسمت تو پسورد ایمیل منه؟!
  چشمان پسر پر از اشک شد
  پسرک سریع به خانه برگشت و ایمیل دختر را دزدید و با دوستانش دوست شد
  عمه هم نداشت

 24. masoud

  ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭ ﻧﻬﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﮑﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ:
  ﮔﻪ ﺑﺨﻮﺭ ) ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ( |:
  ﮔﻪ ﻧﺨﻮﺭ )ﻧﻬﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﮑﺮ ( |:.ادامه

 25. masoud

  پروفایل بعضی از دخترا :
  آرومم
  صبورم
  مهربون
  دوست داشتنی
  خانوم
  از دروغ بدم میاد
  وفادار
  خو لامصب یهو مینوشتی زن زندگیم دنبال شوهر میگردم!
  چرا حاشیه میری آخه؟! 😐
  ◕ ‿ ◕

 26. masoud

  سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا
  .
  .
  .
  .
  شما آنقدر تنبلید که24سیا بالا را نخوندید
  ..
  .
  .شما انقدر خنگ هستید که نفهمیدید یکی از آنها سینا میباشد ….
  .
  .
  .
  .
  شما آنقدر ساده اید که رفتید بالا و نگاه کردید ولی پیدا نکردید …..
  .
  .
  .
  .من شما را سر کار گذاشتم…..
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .شما الان دارید به من فحش میدهید
  .یاد آوری:من عمه ندارم.
  ..
  .
  .
  .یاد آوری من به روح هم اعتقاد ندارم
  .
  .
  .
  شما دارید میسوزید.

 27. masoud

  غضنفر می خواسته زنشو طلاق بده میره دادگاه…
  قاضی: چرا بعداز ده سال ازدواج می خواهی زنتو طلاق بدی؟
  غضنفر: آخه آقای قاضی از همان روز اول ازدواج همش چیزا رو پرت میکرد
  طرفم.
  قاضی: خوب چرا حالا بعداز ده سال آمدی برای طلاق؟
  غضنفر: آخه آقای قاضی تازه گیها نشونه گیریش خوب شده !!!!ا

 28. masoud

  عید قربان سه روز تعطیله…!
  شما میاین یا ما بیایم؟؟!!
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  زن اوباما به زن روحانی !!!! :

 29. masoud

  قصه از اونجا شروع شد که گفت:
  اگه دوسم داری ثابت کن.
  گفتم: چه جوری؟
  گفت: رگتو بزن.
  رگمو زدم و وقتی داشتم تو آغوش گرمش جون میدادم،
  گفت: اگه دوسم داشتی تنهام نمیذاشتی
  گفتم: گرفتی ما رو دیـــــــــــوث ؟؟؟
  :)) :))

 30. masoud

  مورد هم داشتیم ،
  دوستِ معمولی بودنا … اما پسرشون امسال رفت کلاسِ اولِ ابتدایی! 😀

 31. kian

  امروز ۲ نفر به خاطر من دعواشون شده بود، ﻫﺮ ﺩﻭﺷﻮﻥ می خوﺍﺳﺘﻦ ﻣﻨﻮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ. اصلا ﺍﺷﮏ ﺗﻮی ﭼﺸﺎﻡ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه بود وقتی می دیدم برای کسی مهم هستم.
  ﺣﺎﻻ ﺍین که ﺩﻋﻮﺍ ﺑﯿﻦ ۲ ﺗﺎ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﻮﺩ، برام اصلا مهم نیست!

 32. masoud

  سلام به اقا مهدی و دوستان….اقا مهدی همونطور که در اول صفحه گفتید دوستان باید لایک کنن تا بدونیم کدوم جوک ها بیشتر طرفدار داره…ممنون

 33. masoud

  یادش بخیر :
  یه رفیقم داشتیم مامانش خیلی خوشگل بود همیشه بعد از مدرسه میریختیم سرش میزدیمش به امید اینکه مامانش بیاد جدا کنه…!!!!

 34. masoud

  پسره سر کلاس جا مدادیشو درآورد، دختره گفت هه کیف آرایشیه؟؟!؟
  پسره گفت :آره پنج شنبه شب خونه ما جاش گذاشته بودى..:|
  دختر 😐
  پسر
  بچه ها =)))))))

 35. masoud

  زندگی همیشه در جریانه ، ولی مشکل اینجاست:
  که مارو در جریان نمیذاره….

 36. masoud

  سه تا یارو میرن دزدی ، صابخونه بیدار میشه و هر کدوم میرن تو یه گونی قایم میشن!
  صابخونه میاد و به گونی اول لگد میزنه..صدای نون خشک در میاره!
  به دومی لگد میزنه .. صدای گردو در میاره!
  به گونی سوم لگد میزنه … هیچ صدایی در نمیاد..
  دویاره محکمتر لگد میزنه … باز صدا نمیده !
  دفعه سوم که لگد میزنه ، یارو با عصبانیت میاد بیرون
  میگه بابا … آرده ، آرد !… آرد صدا نداره ! نفهم !

 37. masoud

  .قبض برقمون اومده ۱۸ هزار تومن!
  بابام : مطمعنی ۱۸ هزار تومنه؟! شاید ۱۸۰ هزار تومن باشه!
  من : نه. همون ۱۸ هزار تومنه
  بابام : مطمعنی قبض ماس؟!
  من : آره
  بابام شاید قدیمیه؟!!!!
  من : نه بابا واسه همین دوره س!
  بابام : شاید به تومن نوشته!!!
  من نه
  بابام تا الان نزدیکِ ۵۴ رکعت نماز شُکر خونده!

 38. masoud

  سر کلاس ریاضی معلم پرسید:
  صورت در مخرج و مخرج در صورت چیست؟
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  یکی از خجسته های کلاس از اون ته گفت:
  اینکه همون 69 خودمونه ))) .

 39. masoud

  آدم باس یه رفیق داشته باشه ، شبای امتحان بزنگه بهش بگه :
  چند صفحه خوندی؟
  اونم بگه :چیووووو؟؟؟؟
  تا یه کم دلش گرم شه!

 40. masoud

  بچه رفته پاسگاه گفته دوچرخمو دزدیدن.
  پلیس گفت:به کی شک داری؟
  گفت بابام
  پلیس:چرا؟
  چون دیشب نصف شبی به مامانم میگفت بشین روش تا علی نیومده

 41. masoud

  ﺁﺧﺮﺵ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻢ ﻣﺘﺮﺍﺩﻑ ﮐﻠﻤﻪ ﯼ ﻣﺪﯾﻮﻥ
  ﺩﻗﯿﻘﺎ ﭼﯿﻪ … ؟
  ﻣﺸﻐﻮﻟﺰﻭﻣﺒﻪ …
  ﻣﺸﻐﻠﺰﻣﻪ …
  ﻣﺸﻘﻮﻟﻈﻤﺒﻪ …
  ﻣﺸﻐﻠﻀﻤﻪ …
  ﻣﺸﻘﻮﻝ ﻇﻤﻪ …
  ﻣﺸﻘﻮﺭ ﺯﻣﺪﻩ …
  ﺁﺷﺨﻮﺭ ﺯﺑﺪﻩ …
  ﻣﺶ ﻏﻮﻝ ﺯﺑﺪﻩ …
  ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺯﻧﺪﻩ …
  ﻣﺶ ﻏﻮﻝ ﺯﻧﺪﻩ …
  ﻣﺶ ﻏﻼﻡ ﮔﻨﺪﻩ …
  (
  ((((((:!!..ﺍﮔﻪ ﺭﺍﺳﺘﺸﻮ ﺑﺪﻭﻧﯿﻮ ﻧﮕﯽ ﻣﺶ ﻏﻮﻝ ﺿﻤﺒﻪ ﺍﯼ !!

 42. masoud

  ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯼ ! ﺍﺳﻢ ﺍﮐﺜﺮ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﺑﺎ ﺣﺮﻑ “ﮎ” ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻪ؟
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ﻣﺜﻞ : ﮐﺘﻒ، ﮐﻤﺮ، ﮐﺒﺪ، ﮐﺸﺎﻟﻪ، ﮐﻠﯿﻪ، ﮐﺸﮑﮏ، ﮐﻠﻪ
  ﻧﺨﻨﺪ خجالت بکش:)))))))))

 43. masoud

  چیستــــــﺎﻥ :
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .ﺍﻭﻥ ﮐﺪﻭﻡ ﮔﻠﯿﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ جوک های ﻣﻨﻮ
  ﻣﯿﺨﻮﻧﻪ ﻭ ﺣﺎﻝ ﻣﯿﮑﻨﻪ, ﻻﯾﮏ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟
  ﻫﺎﻥ? ﻫﺎ? ﻫﺎن؟هان؟

 44. k

  دیشب خواب دیدم مازراتی خریده ام. بیرونش مازراتی بود، ولی توش مثل ۲۰۶ بود!
  ناخودآگاهم از داخل مازراتی ایده ای نداشت، تصویر ۲۰۶ پخش می کرد!
  .
  ﺍﯾﻦ فیلم ها ﻫﺴﺘﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻗﺸﻪ، ﻣﺎﻣﺎﻥ و ﺑﺎﺑﺎﺵ می رن ﺩﺭ می زنن ﺗﺎ ﺑﭽّﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﻩ نمی رﻥ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻗﺶ، ﺍین ها ﻭﺍقعی اند؟ ﯾﺎ ﻓُﺘﻮﺷﺎﭘﻪ؟ ﯾﺎ ﺧﻄﺎﯼ ﺩﯾﺪ؟!
  .
  این انتخاب واحد است که اینترنت اکسپلورر را زنده نگه داشته است!
  .
  می گن تو بهشت وقتی سر کلاس می خوابی، معلم میاد پتو می اندازه روت، هیچ کس هم حرف نمی زنه تا تو راحت بخوابی!
  .
  بارزترین دلیل این که موجودات هوشمند در کهکشان زندگی می کنند این است که هرگز نکوشیده اند با ما تماس بگیرند!
  .
  اس ام اس عاشقانه حیف نون به همسرش؛ بیا با قایق عشقمون پرواز کنیم… پیتکو… پیتکو!
  .
  ﻣﻦ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﺮﺩﯼ می گرﺩﻡ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺷﻌﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ…
  ﺷﻤﺎ ﺑﮕﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﯾﮏ دکتر میلیاردر ﺍﺳﺖ؟!

 45. دختره عمم زنگ زده میگه اینترنت ADSL مون نمیاد،
  بهش میگم کدو‌م چراغاتون روشنه؟
  میگه یکی از چراغای حال تو‌ اتاق من هم مهتابی روشنه
  *********
  دقت کردین تو این اخبار, مردا آدم نیستن ؟
  مثلا میگه در انفجار اخیر 10 نفر کشته شدن که2 نفر زن و 3 نفر کودک بودن
  انگار مردا کلا واسه مُردن آفریده شدن

 46. kian

  کار هرکس نیست با زن زیستن / مرد خر می خواهد و پول خفن
  (دکتر شریعتی در آستانه طلاق)
  .
  توصیه به برادران عازم خارج از کشور:
  لطفا با هر فرد کراواتی روبوسی نکنید، داماد نیست!
  .
  هرکی بهت سنگ پرتاب کرد، تو براش گل پرتاب کن، اما با گلدونش!
  .
  در عجبم از ملتی که دوبل برگر و سیب زمینی سرخ کرده رو با نوشابه رژیمی می‌خورن!
  .
  ما همش فال حافظ می‌گیریم، نگو حافظ خودش فال قهوه میگرفته!
  نشون به اون نشون که میگه: ما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایم!
  .
  یکی هفت میلیارد پول از باباش ارث می‌بره و یکی کچلی!
  نه میخوام بدونم واقعا این عدالته؟!

 47. masoud

  ظریف از تو هواپیما پست گذاشته گفته: «نمی دانم دقیقاً کجا هستم»
  یکی کامنت داده: دکتر با گوشیت بزن فیسبوک دات کام اگه فیلتر بود یعنی رسیدی ایران!! :)))

 48. دستشویی مردانه
  تو دستشویی نشسته بودم که از دستشویی کناری صدایی شنیدم که گفت؛
  سلام حالت خوبه؟
  من اصلاً عادت ندارم که تو دستشویی مردانه هر کی رو که پیدا کردم شروع کنم
  به حرف زدن باهاش، اما نمی دونم اون روز چِم شده بود که پاسخ واقعاً خجالت
  آوری دادم؛
  – حالم خیلی خیلی توپه.
  بعدش اون آقاهه پرسید؛
  – خوب چه خبر؟ چه کار می خوای بکنی؟
  با خودم گفتم، این دیگه چه سؤالی بود؟ اون موقع فکرم عجیب ریخت به هم برا ی همین گفتم؛
  – اُه منم مثل خودت فقط داشتم از اینجا می گذشتم..
  وقتی سؤال بعدیشو شنیدم، دیدم که اوضاع داره یه جورایی ناجور میشه،
  به هر ترفند بود خواستم سریع قضیه رو تموم کنم؛
  – منم می تونم بیام طرفت؟
  آره سؤال یکمی برام سنگین بود. با خودم فکر کردم که اگه مؤدب باشم و با حفظ
  احترام صحبتمون رو تموم کنم، مناسب تره، بخاطر همین بهش گفتم؛
  – نه الآن یکم سرم شلوغه!!!
  یک دفعه صدای عصبی فردی رو شنیدم که گفت :
  – ببین. من بعداً باهات تماس می گیرم. یه ا حمقی داخل دستشوییه

  1. دوش مادر زن به من پرخاش کرد
   هیکلم با چوب آش و لا ش کرد
   گفت : ای داماد ، ای آدم نشو
   حیف آن دختر که من دادم به تو
   من نمی دانستم آدم نیستی
   لایق لطف دمادم نیستی
   هر کسی داماد شد در عمر خویش
   بی گمان یا خر بُود یا گاومیش
   گفتمش : من اول آدم بوده ام
   تاج گل بر فرق عالم بوده ام
   بعد از روی جوانی خر شدم
   پایبند خانه و همسر شدم
   آدم اول کم کمک خر می شود
   بعد از آن ناچار شوهر می شود
   هر کسی کو زن گرفت از بی غمی
   نام او دیگر نباشد آدمی
   غیر شوی حضرت حوا ، که بود
   شوهری «آدم» بر او صدها درود
   حق تعالی نام او آدم گذاشت
   چون که این داماد ، مادر زن نداشت

   1. تا حالا دقت کردین وقتی واسه دل خودت موهاتو درست میکنی چقدر خوشگل میشه
    ولی وقتی میخوای بری مهمونی یا عروسی بعد از ۳ ساعت کلنجار رفتن شبیه خربزه میشی؟
    تا حالادقت کردین وقتی داری درس میخونی و به یه
    صفحه عکس دار میرسی چه حالی میکنی که اون صفحه نصفست…!
    تاحالا دقت کردین وقتی احساس میکنین گم شدین اول ضبط ماشین رو کم میکنین!
    تا حالا دقت کردین وقتی سوهان میخوری ۹۵%ش میره لای دندونات و فقط ۵%ش نصیب معدت میشه؟!
    تا حالا دقت کردین تا آرایشگر روپوش و میندازه رومون دماغمون خارش میگیره؟!
    تا حالا دقت کردین وقتی خودکارت قطع میشه یه جا دیگه تستش میکنی مینویسه،
    ولی دوباره جای قبلیش میخوای بنویسی نمینویسه !!
    تا حالا دقت کردین که آدم و حوا ایرانی بودن؟
    آدم و حوا می تونستن هر میوه ای رو بخورن،
    اون همه موز و کیوی و توت فرنگی و نارنگی و پرتقال و انار و خیار،
    این وسط وقتی بهشون می گفتن یک کاری نکنید، مثلا سیب گاز نزنید،
    عدل رفتن همون سیب رو گاز زدن. غیر از یک ایرانی کی این همه لجبازی می کنه؟
    تا حالا دقت کردین تو کل کل‌های ایرانی‌ها، همیشه همه برای خودشون متاسفند!؟
    تا حالا دقت کرده بودین تام و جری تمام مدت لخت بودن، اما وقتی میرفتن لب ساحل شلوارک پاشون میکردن؟
    تا حالا دقت کردین تو فیلمای ایرانی،همیشه وقتی طرف میفهمه بچه دار نمیشه
    همه بچه ها از ماشینای بقلی و جلویی و عقبی باهاش بای بای میکنن میخندن؟!
    تا حالا دقت کردین هر وقت یه تیکه یخ از دستت افتاده روی زمین با لگد زدی که بره زیر یخچال!

    تا حالا دقت کردین تنها زمانی مشتری ها با لبخند وارد مغازه میشوند که میخوان جنسی رو تعویض کنن یا پس بدن !

    تا حالادقت کردین وقتی که خوشحالیم بالاخره یه چیزی یا یه کسی پیدا میشه که سریع گند بزنه به خوشحالیمون!
    دقت کردین وقتی میگن غصه نخور ، آدم بیشترغصه ش میگیره!
    تا حالا دقت کردین تمام مریضا توی فیلما و سریالای ایرانی ،
    انتهای راهرو سمت راست بستری هستن !

 49. ki

  طرف نیم ساعت می ره بیرون، 40 بار ننه باباش بهش زنگ می زنن که کجایی؟
  اون وقت ما با دوستامون می ریم شمال، بابام 3 روز بعدش زنگ می زنه می گه: تا نونوایی نبسته سر راهت دو تا نون بگیر بیار!
  یعنی این قدر نبودنم احساس می شه؟!
  .
  بینی عمل کرده
  لب ها پروتز
  گونه ها تخیلی
  موها رنگ کرده
  ابروها تاتو
  بعد هی استاتوس می زنه نیمه گمشده من کجاست و فلان و اینا!
  خوب با این قیافه ای که تو واسه خودت ساختی، گم بشی مامانت به زور پیدات می کنه! نیمه گمشده ات که جای خود داره.
  .
  ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻦ ۳ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﻩ:
  یا ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﻪ
  یا ﺗﻮ نمی فهمی ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﻪ
  یا ﺍین قدﺭ می زﻧﻤﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ بفهمی ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﻪ!
  .
  مورد داشتیم مرده به خاطر صندلی تو مترو خودشو زده به حاملگی!
  .
  مورد داشتیم پسرا خودشون رو پشت کلیپس دخترا قایم کردن تا استاد نفهمه که دارن چرت می زنن!
  .
  بعد از آشنایی با فبسیوک متوجه شدم نه تنها ظاهر آدم ها با باطنشون فرق داره، بلکه ظاهر آدم ها با ظاهرشون هم فرق داره!

 50. shady

  salam khily khandidam bebinam ki miad be hale ma … bezane

 51. kian

  شادی خانم فقط فهميدم كه از خوندن جوكها خنديدی !
  ولی هر چی زور زدم نفهميدم كه منظورت از بقيه كامنتت چی بود ؟!

 52. سالگرد ازدواج
  زن به شوهر گفت:چل سالیست با یکدیگریم
  همدل وهمصحبت و همخانه و همبستریم
  هردومان گرباز پس گردیم تا چل سال پیش
  خواستگاری میکنی از نو مرا از بهر خویش؟
  مردگفت اری..ولی این بار جان مادرت
  خواهشم را رد کن ای جانم به قربان سرت.

 53. kian

  متخصصین ما بالاخره تونستن با مهندسی معکوس از روی هواپیمای بدون سرنشین، سرنشین بدون هواپیما بسازن!
  .
  گوشی ام رو گذاشتم روی Airplane Mode، از طبقه ششم پرتش کردم پایین، افتاد خرد و خاکشیر شد! نمی دونم این چه قابلیت مسخره ایه! کار نمی کنه که! 🙄
  .
  امروز یه بنده خدایی با كلی ذوق تعریف می كرد فالگیره بهش گفته تو آذر عقد می كنی، بهش گفتم بنده خدا برو پولتو پس بگیر، آذر تو محرم و صفره!

 54. masoud

  ﺍﻟﻠﻪ ﺍﮐﺒﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺪﺍ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺳﺖ ﻧﻤﯿﺪﻩ … !
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ﺗﻮﯼ ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﻣﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ : ﺻﺪﺍﯼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ
  ﺭﻭ ﮐﻢ ﮐﻦ، ﺯﯾﺮ ﮔﺎﺯ ﺭﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﻦ، ﺍﺯ ﺗﻮﯼ ﺍﻭﻥ ﯾﺨﭽﺎﻝ ﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺫﻟﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ … ﻫﻢ ﻣﯿﺪﻩ…!!!!! 😐 😐 :)))
  تو خونه شما چی

 55. masoud

  .به عمه ام گفتم نظرت چیه در مورد عمه بودنت؟
  زل زد تو چشام و گفت: خیلی بی شعوری!

 56. masoud

  شب امتحان، خوابگاه دخترا: وااای فقط 4 دور كتاب رو خونده ام، به دور 5 نرسیدم می فهمی؟
  خوابگاه پسرا: احمق! مگه نمی گم شاه دست منه؟ رد كن!

 57. masoud

  چی تنته؟
  ..
  ..
  ..
  ..
  ..
  ..
  ..
  ..
  ..
  ..
  ..
  ..
  ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﭘﺴﺮﺍ ﭘﺸﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﻭﻉ
  ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﮎ ﺑﺮ ﺳﺮﯼ , ﺟﻮﺍﺏ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ
  ﺍﯾﻨﻪ : ﺗﺎﭖ ﻭ ﺷﻠﻮﺍﺭﮎ :))))
  ﻻﻣﺼﺐ ﻭﺳﻂ ﺳﯿﺒﺮﯼ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﺗﺎﭖ ﻭ
  ﺷﻠﻮﺍﺭﮎ :))

 58. masoud

  .اگه یکی باشه من رو بفهمه
  !براش غرورمو بهم می زنم!گریه که سهله!!
  پسورد ایمیل مو بهش میدم!!
  و حتی نصف پاستیلا و لواشکامم بهش میدم :)))))))
  تازه همه ی اینا یه طرف یه دونه از ته دیگ سیب زمینیامم بهش میدم !

 59. masoud

  مجید میره تهران رادیو پیام گوش میداده مجری میگه: مسیر بزرگراه همت به امام حسین بسته است. مجید میگه عجب خریه ها!دیگه برای چی قسم میخووری برار جان :)) :)))))

 60. masoud

  اینایى که تو مهمونیا دارن کباب باد میزنن وقتى ازشون تشکر میکنى جوگیر میشن تندتر باد میزنن!
  بارها امتحان کردم، جواب گرفتم :))

 61. masoud

  دزد اومده خونمون همه چیزو برده.پلیس اومده میگه اینجادزد اومده میگم پـَـــ نــه پـَـــ
  .
  خواستیم تغییر دکوراسیون بدیم گفتیم شما بیاید نظر بدید.خونمون قشنگ تر بشه

 62. masoud

  ﻣﻦ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺧﯿﺰ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  …..
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﺷﻢ
  ﻣﯿﮕﻦ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﻪ ﭼﺎﯾﯽ ﺑﺮﯾﺰ

 63. masoud

  پسره پست گذاشته من میخوام ماشین بخرم! پرادو بهتره یا اسپورتیج؟
  .
  .
  .
  .
  کامنتهایی که براش گذاشتن:
  سحر:واسه منم میخری؟
  سارا:هیچ کدوم
  لیلی:جوووووون سلیقت تو حلقم
  مهرنوش:عزیزم بهتر از اینا برازندته
  احمد:چه گوهاااا
  محمد:تو پولت کجا بود
  سعید:باز خالی بستی
  علیرضا:بالاخره گاو گوسفندارو فروختی
  عاشق کامنتهای پسرام:)))
  .کوتاه شود

 64. مسعود جان، نمیدونم من امروز سر حال تر هستم یا اینکه جوکات واقعا با حال بودن، دمت گرم، خیلی خندیدم، تاپ و شلوارک از همه بهتر بود، بزار الان به یکی زنگ بزنم امتحان کنم ببینم جوابش تو این هوای سرد وین، بازم تاپ و شالوارکه ! 😆

 65. kian

  واکنش زن ها بعد از نگاه شوهراشون بهشون:
  زن اروپایی: عزیزم! این نگاهت رو دوست دارم.
  زن ایرانی: چیه؟ بیا منو بخور!
  .
  ازدواج یعنی:
از دست دادن توجه تعداد کثیری از افراد و به دست آوردن بی توجهی یک فرد!
  .
  آشپزی سخته ولی می تونین با خلاقیت های کوچک این کار رو برای خودتون به لذت تبدیل کنین، مثلا من ﺩﯾﺮﻭﺯ ماست و خیار رو بدون خیار درست کردم، خیلی هم خوب شد!
  .
  سه تا دروغ هست که توی زندگی زیاد می شنوین:
  1- عاشقتم…
  2- تا آخر عمر باهات می مونم…
  3- دیفرانسیل و انتگرال یه روزى به دردتون می خوره!
  .
  ﺯﻥ ﻫﺎ ﺍصلا ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ نیستند!
  ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﮐﻢ ﻣﺤﺒﺖ می خوان
  یه کمی ﻋﺸﻖ
  یه کمی ﭘﻮﻝ
  ﯾﻪ ﮐﻤﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ
  ﯾﻪ ﮐﻤﯽ ﺗﻔﺮﯾﺢ
  ﯾﻪ ﮐﻤﯽ ﺧﺮﯾﺪ
  ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺮجیحا ﺑﺎﻻﯼ یک ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ
  دو ﺗﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﺗﻮی زعفرانیه
  ﯾﻪ ﻭﯾﻼﯼ ۵۰۰۰ ﻣﺘﺮﯼ ﺗﻮ ﺷﻤﺎﻝ
  ﻭ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺩها ﺳﺮ ﺩﺭ ﻧﻤﯿﺎﺭﻳﻦ!
  .
  آرزوهای من خیلی بی حیا هستن، هیچ کدوم جامه‌ی عمل نمی‌پوشن! بی‌ادبا!
  .
  روزی میرزا جواد آقا سبزواری از شاگردان علامه بحرالعلوم به سفارش حاج شیخ عبدالوهاب مشیرخراسانی، خدمت استاد حاج میرزا آقا ابوالحسن نجفی معروف به مرشدالمتکلمین شرف حضور یافتند. ایشان تشریف نداشتند، برگشتند!

 66. masoud

  سلام..اقا مهدی میخوامت تا خود وین…..امتحانش ضرری نداره :))

 67. masoud

  دلم میخواد یه دوست دخدر جیگر داشته باشم،
  بعد تو هر جمعی که میخوام قسم بخورم،
  به دوست دخدرم اشاره کنم،
  بگم: به این برکت قسم
  هار هار هار
  دیونه هم خودتی

 68. masoud

  یه بار هم رفتم دست کشیدم رو آفتابه ، ازش یه غول اومد بیرون
  بهم گفت آرزو کن
  گفتم یه خونه میخوام , گفت خب من اگه خونه داشتم خودم تو آفتابه می خوابیدم !!؟؟
  .
  .
  .
  خیلی منطقی بود لامصب !

 69. masoud

  ﺁﻣﺎﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻓﺤﺶ
  ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ :
  .
  .
  – ﻋﮑﺎﺱ ﻋﮑﺲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ……
  – ﺩﺍﻭﺭ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﭘﻠﯽ ﺳﺘﯿﺸﻦ
  -ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺳﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ
  – ﮔﻮﯾﻨﺪﻩ ﯼ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺍﺳﺖ
  – ﺧﻮﺩ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ
  -ﻋﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﺍﻣﯿﺘﺎﻥ
  – ﻣﺠﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺻﺪﺍ ﺳﯿﻤﺎ
  -ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺖ ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺩﺍﺩﻩ
  -ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ
  -ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﺼﺐ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﯿﺮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﺎ
  :))

 70. masoud

  توی حموم بودم
  خواهرم اومد درب حموم زد گفت حمومی؟؟
  گفتم نه تو پاریسم
  بهم گفت: خواستم بهت بگم عمو و خاله اینا اومدن دخترهاشون رفتن سر کامپیوترت ,منم حوله و لباس هاتو از پشت در برمیدارم که امشب تو پاریس بمونی

 71. masoud

  ﻣﻈﻠﻮﻡ کیه؟!!!
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ﻣﻈﻠﻮﻡ منِ ﺑﺪﺑﺨﺘﻢ که ﺗﺎ یه صحنۀ ﺑﻮﺱ ﺗﻮی یه فیلم میاد؛
  همۀ ﺳﺮﺍ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮﺩﻩ ﺳﻤﺖ ﻣﻦ!
  ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻮﺱ ﮐﻨﻦ ..!

 72. masoud

  از یه اسب میپرسن چرا هر کس تورو میبینه سوارت میشه؟؟
  اون اسب جواب نداد, سرشو انداخت پایین و هیچی نگفت!!!
  میدونید چرا؟؟
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  چون اسبا نمیتونن حرف بزنن!!
  نه نه واقعا انتظار داشتین اسبا حرف بزنن؟؟
  لابد دانشجو هم هستی؟؟
  ر……….دین به این مملکت با این دانشتون

 73. masoud

  لامصب اونقدی که تو کارای من گره هست تو فرش شفقی تبریز نیست !:))

  1. مسعود جان ، تازگی ها جوکات خیلی با مزن، با توجه به اینکه. کیان عزیز، استاد بهترین جوک ها، تازگی ها، سرش جای دیگه گرمه و به ما و دوستان کمتر لطف داره، از تو مسعود عزیز بسیار ممنونم که تا حدی کم کاری ها رو جبران میکنی.
   انشالله که همیشه شاد و سر افراز باشی. 🙂
   در ضمن، من بعضی وقتا، مثل الان، کامنت ها رو نمیتونم لایک کنم، میخواتم ببینم که آیا شما هام همین مشکل رو دارین یا نه؟!

 74. kian

  +۱۸ ذکاوت زنانه
  http://groups.yahoo.com/group/Ariagroups/join
  یک کشاورز اسکاتلندی، یک گالن رنگ و یک سطل از فروشگاه دهکده خرید،
  و پیاده بطرف مزرعه خود براه افتاد.
  سر راه دو عدد مرغ و یک غاز هم خرید.
  در این بین زن میانسالی که غریب بود از راه رسید و دنبال آدرسی میگشت.
  مرد گفت آنجا را میشناسد وحاضر است زن را تا آنجا همراهی کند،
  ولی مانده بود که چطور اینهمه خرید ها را با خود حمل کند!
  زن به او راهنمایی کرد که:
  قوطی رنگ را بگذار داخل سطل و سطل را به دست راستت بگیر،
  دو تا مرغ را هم چپ و راست بگذار زیر بغل و غاز را هم با دست چپت داشته باش.
  براه افتادند و بعد از یک کیلومتر،
  مرد پیشنهاد کرد از یک میانبر که از بیشه رد میشد بروند!
  زن نگاهی باو انداخت و گفت:
  ببین من اینجا ها را نمیشناسم،
  ولی تو ممکن است در این بیشه من را بگیری،
  و با من [کاری ] بکنی!
  مرد گفت:
  عقلت را بکار بیانداز زن!
  من با اینهمه مرغ و غاز و … دستهایم بند است،
  چطور میتوانم کاری با تو بکنم؟!
  زن گفت:
  غاز را بگذار زمین،
  سطل را وارونه روی سرش بگذار و قوطی رنگ را هم بالای سطل،
  دو تا مرغ ها راهم من با دو دستم نگه میدارم!!!

 75. masoud

  با سلام به شما اقا مهدی گل مدیر محترم سایت…..نظر لطف شماست….جای جوکای کیان عزیز هم واقعا خالیه ………من هم گاهی این مشکل رو دارم اقا مهدی و دلیلشو نمیدونم…..امید وارم دوستان که مشکل ندارن و جوکها رو میخونن لایک یادشون نره….ممنون

 76. masoud

  میگن حضرت نوح که تو کشتی بوده یه بار گشنش میشه یه قیلیما کباب میکنه میخوره …
  واسه همینه تو الان نمی دونی قیلیما چیه …!!!

 77. masoud

  چندشب پیش خواب دیدم هفت دختر لاغر دارن هفت تا دختر چاق رو می خورن
  فردا صبحش رفتم پیش یه حاج آقایی که تو تعبیر کردن خواب ها خیلی مهارت داره
  اینجوری تعبیرش کرد:قحطی شوهر در راه است.

 78. masoud

  ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :
  ﯾﻪ ﻗﻮﻃﯽ ﻧﺎﺭﻧﺠﯽ ﺑﺨﺮﻡ ﻭ ﺗﻮﺵ ﺍﺳﻤﺎﺭﺗﯿﺰ ﺑﺮﯾﺰﻡ، ﺑﻌﺪ ﻫﺮﻭﻗﺖ
  ﺳﺮﺩﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻤﻮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯﻡ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﯽ ﺷﺪﻩ؟
  ﺑﮕﻢ ” : ﭼﯿﺰﯼ ﻧﯿﺴﺖ، ﻫﻤﻮﻥ ﺳﺮﺩﺭﺩﻫﺎﯼ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ …”
  ﺑﻌﺪﻡ ﭼﻨﺪﺗﺎﺷﻮ ﺑﺨﻮﺭﻡ ﺑﮕﻢ : ﺁﺁﺁﺁﺁﺁﻩ 😐
  ﻻﻣﺼﺐ،ﻋﻨﺪﻩ ﮐﻼﺳﻪ

 79. masoud

  نصفِ دستشویی هایی که دخترا توی طول عمرشون میرن؛
  واسه فرار از پاک کردنِ سفره ست ..!

 80. masoud

  امتحان ادبیات درشهرغضنفر اینا :
  درجمله ی آرش بی توسردمه …آرش چیست؟
  1: پتو
  2:بخاری
  3:کاپشن

 81. masoud

  دوست دخترم میگه هر پسری وارد زندگیم میشه اونی نیست که میخام! بهش میگم درد تو خوبه، من هر دختری تو خیابونم میبینم همونیه که میخام لامصب!!

 82. masoud

  ﺩﯾﺸﺐ ﺭﻭﯼ ﯾﻪ ﮐﺎﻏﺪ ﻧﻮﺷﺘﻢ :
  ﭘﺸﻪ ﯼ ﻋﺰﯾﺰ …ﺗﻮ ﭼﺮﺍ ﻧﻤﯿﻤﯿﺮﯼ ؟
  ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺹ ِ ﺁﺑﯽ ﺗﻮﯼ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﻭﺕ ﺍﺛﺮ ﻧﺪﺍﺭﻩ ؟
  ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺩﯾﻮﺙ ﻣﯿﺒﺎﺷﯽ؟
  ﺍﻣﻀﺎﺵ ﮐﺮﺩﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺭﻭ ﻣﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﺮ …
  ﺻُﺐ ﭘﺎ ﺷﺪﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺧﻂ ﺭﯾﺰ ﻭ ﻗﺮﻣﺰﯼ ﺑﺮﺍﻡ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ :
  ﮔﻨﺪﻩ ﺑﮏ، ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﻭ ﺑﺰﻥ ﺗﻮ ﭘﯿﺮﯾﺰ !
  ﺍﯾﻨﻘﺪﺭﻡ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﮕﻮﺯ ﺣﺎﻟﻢ ﺑﻬﻢ ﺧﻮﺭﺩ !…ﺩﯾﻮﺙ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺗﯽ! 😐

 83. masoud

  ﺩﻡ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﯾﻪ ﻣﻬﺪﮐﻮﺩﮎ ﻫﺴﺖ یه ﻧﺎﻇﻢ ﺯﻥ ﻏﺮﻏﺮﻭ ﺩﺍﺭﻩ …
  ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﺯﻭﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﺩ:
  ﺍﻣﯿﺮ ﻋﻠﯽ ﻧﺪﻭ …
  ﺍﻣﯿﺮ ﻋﻠﯽ ﻧﮑﻦ …
  ﺍﻣﯿﺮ ﻋﻠﯽ ﯾﺎﺷﺎﺭ ﺭﻭ ﻧﺰﻥ …
  ﺍﻣﯿﺮ ﻋﻠﯽ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﻬدی ﺭﻭ ﺑﻬﺶ ﺑﺪﻩ …
  ﺍﻣﯿﺮ ﻋﻠــــﯽ ….
  ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﭘﺮﯾﺪ ﯾﻬﻮ ﻗﺎﻃﯽ ﮐﺮﺩ ﺳﺮﺷﻮ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﮐﺮﺩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺩﺍﺩ ﺯﺩ:
  ﺍﻣﯿﺮ ﻋﻠﯽ ﺗﻮﻟﻪ ﺳﮓ دهن مارو سرویس کردی ﯾﻪ ﺟﺎ ﺑﺘﻤﺮﮒ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﺮه خر :)))

 84. masoud

  دختره نوشته بود : پسری که دنبال تنمه حقش خوردن انمه …
  پسره هم زیرش نوشته بود : دختری که دنبال پولمه حقش خوردن دولمه …
  هیچی دیگه جفتشون همدیگرو لایک کرده بودن و خیلی هم راضی بودن انگار از شرایط …!!! 😐

 85. masoud

  ﺩﻭ ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﯾﮑﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﯾﮑﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﺷﺖ ﻣﯿﺮﻥ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ
  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡِ ﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ !
  ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ :
  ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺍﺻﻼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻬﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻋﻠﻢ ﺷﻤﺎﺳﺖ !
  ﺍﺯ ﺧﻮﺷﮕﻠﻪ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ :
  ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﻩ ؟
  ﻣﯿﮕﻪ : ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ!
  ﻣﺪﯾﺮ ﻣﯿﮕﻪ : ﺁﻓﺮﯾﻦ ﺩﺭﺳﺖ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﯼ!
  ﺭﻭ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻪ ﺯﺷﺘﻪ ﻭ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ :
  ﺧﻮﺏ ﺍﯾﻦ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺭﻭ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﻧﺎﻡ ﺑﺒﺮ ؟؟

 86. masoud

  مورد داشتیم دختره دانشگاه قبول شده نمیدونسته چی بپوشه انصراف داده !

 87. masoud

  آخرین التماس زلیخا به یوسف:
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  لا اقل بزار ببینمش بابا ! دَس نمیزنم 😐

 88. masoud

  .میگم این گرگه تو میگ میگ پول داشت این همه موشک و بمب و هواپیما بخره… پول نداشت یه مرغ بخره بخوره ؟؟؟؟ :|.ادامه

 89. kian

  نذری
  من نمیدونم چه حکمتیه وقتی نذری داریم ، همه ی همسایه هامون مهمون دارن !
  ——————————————————————————–
  کیک خامه ایی
  یه بار ﻧﺸﺪ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﻴﻚ ﺧﺎﻣﻪ ای ها اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻴﺎﺩ مثه ﺧﺎﺭﺟﻴﺎ ﺑﺰﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻢ ﺑﺨﻨﺪﻳﻢ!
  ——————————————————————————–
  آب کتری جوش اومده؟
  ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﺧﺘﯽ ﺍﺯﻡ ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻧﺸﻨﻮﻡ ﻭ ﺻﺤﻨﻪ ﺭﻭﺑﺎ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺗﺮﮎ ﮐﻨﻢ : ﺁﺏ ﮐﺘﺮﯼ ﺟﻮﺵ ﺍﻭﻣﺪﻩ ؟ ﻻﻣﺼﺐ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺑﻌﺪﯼِ ﻧﺎﺟﻮﺭﯼ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ: ﻗﻮﺭﯼ ﺭﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﻮﺭﯼ ﭼﺎﯼ ﺭﻭ ﺩﻡ ﮐﻨﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯽ ﺭﻧﮓ ﺑﺪﻩ ﯾﻪ ﺳﯿﻨﯽ ﭼﺎﯾﯽ ﺑﺮﯾﺰﯼ ،ﺍﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻩ ، ﺍﺻﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺁﺩﻡ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﺸﻪ …
  ——————————————————————————–
  تا حالا دقت کردی؟
  تا حالا دقت کردین همیشه خودکار و کاغذ ریخته دور و برت اما هروقت پشت تلفن میخوای چیزی یادداشت کنی تا شعاع ۱۰۱ کیلومتریت هیچ خودکار و کاغذی پیدا نمیشه !
  ——————————————————————————–
  واحد پول
  فقط تو ایرانه که بیسکوییت رنگارنگ و آدامس موزی خودش به عنوان یه واحد پول مستقل به حساب میان !
  ——————————————————————————–
  دست خط
  امروز دست خط خودمو بردم دارو خونه … بهم دارو داد ! :))
  ——————————————————————————–
  عصر
  عصر حجر، عصر اطلاعات، عصر ارتباطات، عصر فن آوری، عصر دیجیتال… همه اینا ثابت میکنن که پیشرفت بشر همیشه در عصر صورت گرفته و از صبح زود بیدار شدن آدمی به جایی نمیرسه!
  ——————————————————————————–
  امروز کجا بریم؟
  خواهرم دیروز رفته مانتو خریده ، از دیروز به جای اینکه بگه : خب الان چی بپوشم ؟ میگه : خب امروز کجا بریم ؟
  ——————————————————————————–
  قلیون
  بعضی ها یه جوری پشت قلیون میشینن و عکس میگرن که انگار پشت لامبورگینی گالاردو نشستن!! :
  ——————————————————————————–
  درخت ها
  بعضی از درخت ها واقعن بی شعورن … خیلی … چشمشون کوره … امروز صبح یک درخت بی شعور کور زده بود به ماشین یه دختره … درخت بی ادب …!!!
  ——————————————————————————–
  مکالمه دو تاجیکستانی
  مکالمه دو تا تاجیکستانی: شنبه بریم دوشنبه؟ نه دوشنبه بریم دوشنبه. نه سه شنبه بریم دوشنبه که چهارشنبه برگریدم
  ——————————————————————————–
  ههه ..!
  ﺷﻤﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ ” ﻫ ” ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯽ ، ﻫﺮﮐﺪﻭﻡ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﻩ . ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﺯﺑﺎﻧﯿﻪ ﺧﺐ ؟ ﻫﻬﻪ
  ——————————————————————————–
  سایپا
  تبلیغ جدید شرکت سایپا : حادثه و هیجان را با ما تجربه کنید؛ شاد بروید شادروان برگردید…
  ——————————————————————————–
  هفته اول مهر
  اینقد که هفته اول مهر عذاب میکشم از خواب پاشم فردوسی تو 30سال نوشتن شاهنامه نکشید………
  ——————————————————————————–
  فردا
  فردا مــیـخــوام تــو زنـدگـیــم تـغـیـیـر ایـجـاد کـنـم : بـشـیـنـم رو تــلـویـزون و مــبـل تــمـاشـا کـنـم !!!
  ——————————————————————————–
  سه تا ره
  ﺩﺧﺪﺭﻩ ﺍﺳﻤﺸﻮ ﺗﻮ ﻓﯿﺲ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ R R R ﻣﺴﯿﺞ ﺩﺍﺩﻡ ﯾﻨﯽ ﭼﯽ ﮔﻔﺖ ﺧﻨﮕﻮﻝ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺩﯾﮕﻪ(سه تا ره)…..! خلاقیت مردمو ببین کی گفته ایرانیا خلاق نیسستن
  ——————————————————————————–
  سیستم
  امروز رفتم مغازه سوار یه سیستم صوتی شدم ، روش پراید نصب کرده بود !!
  ——————————————————————————–
  عکس بچه …
  من با اونی که عکس بچه میزاره می نویسه: “یواش لایک بزنید، نی نی خوابه” کاری ندارم، اونو خدا زده ، مشکل من با اون ده هزار نفریه که یواش لایک زدن !!
  ——————————————————————————–
  فتوشاپه…!
  ‏ دو تا خانم کنار همدیگه ساکت نشسته بودن ! . . . . . د لامصب ضایس فوتوشاپــــــــــه !!!!
  ——————————————————————————–
  فقط تو ایرانه
  فقط تو ایرانه که وقتی میخوای برای اولین بار کنار کسی بخوابی ازت میپرسه : لگد که نمیزنی؟؟!!! ینی قشنگ آدمو خر محسوب میکنن!!! 😐 😐 :)))

 90. kian

  بعضی ﺩﺧﺘﺮها ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮐﻨﻦ، ﻭﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺻﻮﺭﺗﺸﻮﻥ ﺗﻤﻮﻡ می شه! 😆
  .
  آیا می دونستید وقتی مریخی ها پاشون پیچ می خوره، زمین نمی خورن، مریخ می خورن؟!
  .
  ﺩﯾﺪﯾﻦ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻤﺎ پسره نصف ﺷﺐ می ره ﻟﺐ ﺩﺭﯾﺎ، ﺑﻌﺪ ﯾﻪ دختره می ره ﮐﻨﺎﺭﺵ؟!
  اینا همه اش ﭼﺮﺗﻪ… ﻣﻦ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺭﻓﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﮓ ﺩﻧﺒﺎﻟﻢ ﮐﺮﺩﻥ!
  .
  دخترا تا وقتی لاک ناخنشون خشک نشده کاملا بی دفاع و بی خطرن… !!!

 91. kian

  آهای آقایون! تا سکه ارزون شده برید زناتونو طلاق بدید! شاید دیگه از این فرصتا گیرتون نیاد! 😆
  .
  تو تهران از هر سه ازدواج یکی به طلاق منجر می شه. ازدواج از «هندوانه در بسته» داره به مقام «پالام پولوم پیلیش» تنزل درجه پیدا می کنه!
  .
  می خوام لبام همیشه رو لبات باشه اما مادرم همیشه می گه: نوشابه با نی!
  .
  هر وقت از زندگی خسته شدی، هر وقت به مرز خودکشی رسیدی، وقتی دیگه امیدی به زندگی نداری

  برو هر غلطی دلت می خواد بکن، فکر کرده من خودم کم مشکل دارم!

 92. masoud

  دیدین این راننده ها یه دستشون به فرمونه یه دستشون به دکمه ی عوض کردن اهنگ… لامصب تا میای با یه اهنگ فاز بگیری درجا عوضش میکنن!
  خیلی ضد حالن خدایی! :|:D

 93. masoud

  اینقدری که “لاک” به یه دختر اعتماد به نفس میده
  شمشیر فولادی به یه سامورایی نمیده :))

 94. masoud

  روایت داریم در جهنم هر فرد شکل اون عضوی از بدنش میشه که بیشترین گناه رو باهاش کرده !حالا خود دانید 😀

 95. masoud

  به لقمان گفتند تاحالا عاشق كسی شدی
  گفت:آره خواهر یكی ازبی ادبان

 96. masoud

  .یه بارم مثل سوباسا به داداشم زُل زدم تا با ذهنم باهاش حرف بزنم
  بهم گفت چیه مثل بز زُل زدی ؟
  فهمیدم بیشتر باید تمرین کنم 😐 !

 97. masoud

  ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﻞ ﺩﻧﻴﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ !
  ﺍﻣﺎ ﻧﻪ . . .
  ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ !
  ﭘﺮﭼﻢ ﻛﻤﻚ ﺩﺍﻭﺭ ﺑﺎﻻﺳﺖ . . .
  ﺑﻌﻠﻪ ﺍﻓﺴﺎﻳﺪﻩ

 98. masoud

  .شیخ ومست ……….
  از شیخی پرسیدند: اگر کسی در حالت مستی بمیرد و در روز محشر مست
  حاضر شود چه می شود؟
  اشک از چشمان شیخ جاری شد و پاسخ گفت: به خدای احد و واحد آن
  عرق حرف ندارد. از کجا تهیه نمودید؟؟؟.

 99. masoud

  زن رو به خدا کرد و گفت: چرا باید دیه ما نصف مردها باشد؟
  خداوند مهربانانه فرمود: عزیز من ! اگر تو را بکشند، به شوهرت
  شصت میلیون می رسد، ولی اگر او را بکشند تو
  صاحب صد و بیست میلیون می شوی !!!
  زن خندید و گفت: خدایا حکمتت را شکر.

 100. masoud

  ب ﺴﻼﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﭙﻮﺷﻢ ﻭ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  . ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻣﻄﺒﻢ>_<:|

 101. masoud

  اقامهدی جــــــیب = خـــالی
  اعصـــاب = خـــراب
  لایــک = نداریــــم
  دل = تنـــگ
  غم = زیــاد
  شادی = کــم
  محبت = رفــت
  عشق = مُـــرد
  عاشق = نیـــست
  رفیق = کجــاست
  انسانیت = تمـــام شد
  رفاقت = یــــخ
  بدبختی = تا دلــــت بخواد
  ولــــی ما همچـــنان چــــــــاکر شما هســــــــتیم

 102. “روایت داریم در جهنم هر فرد شکل اون عضوی از بدنش میشه که بیشترین گناه رو باهاش کرده !حالا خود دانید ”

  مسعود جان من که تو همین دنیام قیافم همونجوریه!! :mrgreen:
  دمت گرم مسعود جان، من کوچیکتم 🙂
  جوکات اینقدر با حال بودن و اینقدر خندیدم که گشنم شد، خدا رو شکر که این دور و ور ما،پر رستوران ایرانیه، من برم ببینم چی گیرم میاد بخورم و بیام! 🙂

 103. masoud

  اقا مهدی …بیخیال اونور همه شبیه هم میشیم :)) …مخلصم اقا….نوش جونت

 104. masoud

  خبر….خبر …
  یه خبر فوری :
  بالاخره من هم زن گرفتم
  یه هم زن برقی ،از اون خارجکیها

 105. masoud

  اینجا چه گویی میخوری چیست؟
  .
  .
  .
  .
  .
  ..
  وقتی دو ایرانی اشنا همدیگر را در یک جای غریب میبینند از این جملات استفاده میکنند

 106. masoud

  +18
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  به اعدادی میگویند که از 18 بزرگتر باشند . اینقدم
  از این فکرای خاک بر
  سری نکنید
  بی ادبا

 107. masoud

  مورد داشتیم که ﺑﭽﻪ 6 ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﺁﻳﭙﺪ ﻣﻴﺨﻮﺍست
  ﻣﻦ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺁﺭﺯﻭﻡ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺑﺰﺍﺭﻩ
  ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻩ ﭼﺮﺥ ﺧﻴﺎﻃﻴﺶ ﺭﻭ ﻳﻪ ﺩﻭﺭ ﺑﭽﺮﺧﻮﻧﻢ !!!!والا

 108. masoud

  خطاب به کیان عزیز: فرقی نمیکند حکم چـــــی باشه رفیق
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  . تو همیشه لازمی.

 109. kian

  با تشكر از شما ذوست عريز آقا مسعود
  در ضمن جوكهات حرف ندارند 😆

 110. masoud

  .بیشترین sms ارسالی روز عاشورا: . . . . دیدمت عزیزم!! منم دارم میبینمت گلم!!!!

 111. دوستان این چند تا جوک بی مزه رو واسه رفع کتی مهمون ما باشین تا ببینیم چی پیش میاد!! 🙄
  معمولا ۹۹٫۹۵% ایرانیا وقتی میرن یه جا سعی نمی کنن در محل لذت ببرن بلکه سعی می کنن عکس و فیلم بگیرن و بعدها ببینن و حسرت بخورن !
  با کیس ازدواجش رفتند آزمایش خون، گروه خونی‌شون بهم نخورده…
  زنگ زدم بهش میگم : غصه نخور رفیق… دنیا همینه…حالا میخوای چیکار کنی؟ کات میکنی باهاش؟
  بجای اینکه دردِ دل کنه میگه: پـَـَـ نــه پـَـَــــ صبر میکنیم تا سال دیگه یه بار دیگه آزمایش میدیم شاید ایندفه شانس‌مون زد افتادیم تو یه گروه خونی آسونتر صعود کردیم مرحله بعد!
  يعنـي نشـد ما از يکـي بپـرسيـم چنـد سالتـه نگـه چنـد ميـخــوره ؟

 112. ﺑﻀﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﺎﺭﮊﺍﯾﯽ ﻛﻪ ﻣﯿﺨﺮﻡ ﯾﻨﯽ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺭﻣﺰﺵ ﺳﺎﺩﻩ ﺳﺖ ﻛﻪ
  ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﺣﺴﺮﺕ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﻗﺒﻼ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺶ ﻧﻜﺮﺩﻡ !
  ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺳﻮﺍﺭ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺷﺪﻡ
  ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﯿﺨﻮﺍﺱ ﺑﻘﯿﻪ ﭘﻮﻝ ﺭﻭ ﺑﺪﻩ ﺻﺪ ﺗﻮﻣﻦ ﻧﺪﺍﺷﺖ
  ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﺵ ﺩﺭ ﺭﻭ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺒﻨﺪ !
  مامانم میگه ساعت چنده؟ میگم 11:17 دقیقه
  میگه دقیق ؟ 😐
  نه یازده و رب بود رندش کردم گفتم یازده و هیفده 😐

 113. Kian

  زدم به یه ماشینه
  پیاده شدیم ببینیم چه خبره
  دیدم صورت یارو خونیه
  گفتم آقا اونقدم دیگه شدید نبودا
  گفت دستم تو دماغم بود!
  *********************************
  عصر حجر … عصر اطلاعات … عصر ارتباطات … عصر فن آوری … عصر دیجیتال … همه اینا ثابت میکنن که پیشرفت بشر همیشه در عصر صورت گرفته … و از صبح زود بیدار شدن آدمی به جایی نمیرسه …!!! بعله
  *********************************
  ﻫَـــﻤﺴﺎﻳﻤﻮﻥﻋﻄﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺳﻮﻏﺎﺕ ﺍﻭﺭﺩﻩ ﺭﻳﺨﺘﻤﺶ ﺗــﻮﻯ ﮐﻮﻟﺮ
  ﺣﺎﻟﻮﻫﻮﺍﻯ ﺍِﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ
  ﻓﻀﺎﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺷﺪﻩ.
  ﻧﺎﺋﺐﺍﻟﺰﻳﺎﺭﻩ ﻫﻤﺘﻮﻥ ﻫﺴﺘﻢ!
  *********************************
  این آهنگ معروفه هست که جیپسی کینگ خونده، توش میگه: آمامیو و فلان، یک کلمه اش رو هم نمی فهمم چی میگه، اما به خدا راست میگه، دنیا خیلی نامرده…
  *********************************
  یکی از ظلمهایی که در حق دخترا شد…
  عکس دار کردن شناسنامه‌ها تو 16 سالگی بود …
  با اون سیبیلا…
  *********************************
  یه دستشو لاک آبی پررنگ زده
  یکی رو اصلن لاک نزده،
  میپرسم جدیده؟
  میگه نه،
  با این دست کارت دانشجوییم رو میدم دست حراست!
  *********************************
  دقت کردین بعضی وقتا پشه ها یه جایی از بدنمونو نیش میزنن که خودمونم نمیدونستیم همچین جایی داریم ؟!!!!!!!!!
  *********************************
  یکی الـاکــــ زدن دخـتـرا:ز فانتزیـام ایـنـه که وقتی یه ماشین ِ “مازاراتی” دیدم با عجله سوار شم بگم: چرا دیــر اومدی ؟؟؟؟؟ بعدش رو بکنم طرف راننده و بگم: ااااوه اوه بـبخشید فک کـردم بابـامه؛ بعـد پیــاده شم!
  *********************************
  ﻫﻤﯿﻨﺠﻮﺭﯼ ﭘﯿﺶﺑﺮﻩ ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ،
  ﭼﺎﭖﺭﻭﯼ ﺳﺎﭘﻮﺭﺕﻣﯿﺸﻪ!
  *********************************
  یه بارم زنگ زدم خونه دوس دخدرم باباش جواب داد منم الکی گفتم منزل جعفری اومد زرنگی کنه گفت بفرمائید با کی کار داشتید ؟!!
  گفتم مرتیکه پول نداری توحسابت چک میکشی یا تاظهر پول میریزی حساب یا مامور میارم جلبت میکنم
  همینجوری که داد میزدم دیدم میگه اقا بخدا حواسم نبود ، اشتبا گرفتید منزل جعفری نیس یهو گوشیو قطع کرد…
  بیخود نیس میگن بهترین دفاع حملس !!!
  *********************************
  پاکستانیه میره خواستگاری, بهش میگن راحت باش ، منفجر میشه!
  *********************************
  سلامتی دخترای پاکستانی وقتی میفهمن دوست پسرشون بهشون خیانت کرده نمیرن با رفیق فاب دوست پسرشون بریزن روهم،میرن یه گوشه بغض میکنن منفجر میشن
  *********************************
  روی سنگ قبر پاکستانیا نمینویسن تاریخ وفات . مینویسن تاریخ انفجار !
  *********************************
  دختره زنگ زده
  برداشتم میگم الو!
  قطع کرد
  اس داد گفت :
  به قرآن اشتباه گرفتم!
  گفتم :اوکی پیش میاددیگه
  جواب داد :
  خواهش میکنم مزاحم نشو اشتباهی شد دیگه تمومش کن لطفأ ، من دوست پسر دارم!!
  5 دقیقه بعد اس داد :شمارمو پاک کن لطفأ
  10 دقیقه بهد اس داده: داداشم لاته ها میاد میکشتت
  ملت دارن از دست میرن.مسئولین چرا بیکار نشستن؟
  *********************************
  ضد حال يعنى سه صفحه به يکى پيامک بدى و …بعد جواب بده Ok…!!
  *********************************

 114. masoud

  ﺍﮔﻪ ﺍﻋﺼﺎﺑﺖ ﺿﻌﯿﻔﻪ ﻧَﺮﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ .. |:
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  1. ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﻬﻤﯽ ﺭﻭ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 5 ﺭﻭ ﺑﺨﻮﻥ
  2. ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﻧﺴﺘﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ 11 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ
  3. ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﺸﯽ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 15 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ
  4. ﺁﺭﻭﻡ ﺑﺎﺵ, ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻮ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 13 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ
  5. ﺍﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 2 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ
  6. ﺍﯾﻨﻘﺪ ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺒﺎﺵ,ﺷﻤﺎﺭﻩ 12 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ
  7. ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﺍﮔﻪ ﻻﯾﮏ ﻧﮑﻨﯽ !!
  8. ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﮕﻪ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ …. ﺑﺎﯾﺪ 14 ﺭﻭ ﺑﺒﯿﻨﯽ
  9. ﯾﻪ ﮐﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 4 ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ
  10. ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺭ ﺁﺧﺮ , ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 7 ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ
  11. ﺍﻣﯿﺪﻭﺭﺍﻡ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﯽ, 6 ﺭﻭ ﺑﺒﯿﻦ
  12. ﻣﻌﺬﺭﺕ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ, ﻭﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ 8 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯽ
  13. ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻮ ﺩﯾﮕﻪ, 10 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ
  14. ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﭼﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ, ﻭﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ 3 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯽ
  15.ﺣﺘﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪﯼ, ﻭﻟﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺒﺎﺵ, ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9 نگاه کن

 115. masoud

  کتاب فیس بوک دوم دبستان:
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ای پیج تو بهترین سرآغاز… بیvpnفیس بوک کی کنم باز!؟
  ای پست تو مونس روانم… جز لایک تو نیست در توانم.!
  هم پست های نانموده دانی… هم کامنت های نانوشته خوانی!
  از این انتظار رهاییم ده… با لایک خود اشناییم ده.!.

 116. masoud

  همیشه به من میگن مثل بچه ی آدم رفتار کن…
  من نمیدونم مثل هابیل باشم یا قابیل!؟

 117. masoud

  زن به شوهر: اگه من ازت جدا شم چی میشه؟
  مرد: دیوونه میشم.
  زن: نمیری دوباره زن بگیری؟
  مرد: والا به دیوونه اعتباری نیست !:D.ادامه

 118. masoud

  تعریف علمی باجناق :
  جانوریست كه طی یك ارتباط . ی ر ی با انسان فامیل میشود …!!!

 119. masoud

  داشتم با تبلت پسر عموم “Angry Birds” بازی میکردم!
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  بابام اومد بقلم نشست، یه سری تکون داد زیر لب گفت:
  ” آخرشم کفتر باز دیجیتالی شد” 😐

 120. kian

  پشت هر مرد موفقی…
  بالاخره یه روز میخاره !
  که هیچ زنی هم نمیدونه دقیقا کجاشه
  .
  .
  .
  .
  قبلا از کسی خوشت می اومد باس آمار درمی آوردی مجرده یا متاهل
  ولی جدیدا از یکی خوشت میاد باس بری تحقیق کنی ببینی دخدره یا پسر 😆
  .
  .
  .
  .
  مورد هم داشتیم:
  طرف عینِ سگ از سوسک میترسه ، بعد رفته اژدها تاتو کرده
  .
  .
  .
  .
  همیشه از سال اول ابتدایی تا سال آخر دبیرستان ،
  یه نفر هست که سر هر امتحانی میپرسه:
  “با خودکار یا با مداد؟”
  ینی اینجور آدما آرپیچی هم کمشونه !!
  .
  .
  .
  .
  ﯾﮑﯽ ﺍﺯ بزرگترین شکستهای عشقی که دخدرای همکلاسی من میخورن ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :
  من خودم جزوه می نویسم !!
  والللا ؛ دست خطمم خیلی خوبه 🙂
  .
  .
  .
  .
  مورد داشتیم رفته بودن تفریح، بارون گرفته همه رفتن زیر کلیپس دختره …
  میگن ۶نفر بودن که حتی یه ذره هم خیس نشدن
  .
  .
  .
  .
  همیشه دوست داشتم یکى بهم بگه “اما آخه آقاجون !”
  منم بگم “اما بى اما ، دیگه م به من نگو آقاجون”
  بعدم از کادر برم بیرون که دوربین بره رو صورت اون 😆
  .
  .
  .
  .
  علت علاقه ی بعضی از دخترا به پائیز
  رنگای قشنگ برگ درختا
  افتادنشون و زیرپا خش خش صدا کردن
  باریدن نم نم و هوای دونفره…
  نیست ، نه
  علتش اینه که میتونن پوت بپوشن
  دیدم که میگمااااا
  .
  .
  .
  .
  انقد که بعضى آدما بیشعورن ، خود بیشعور انقد نیست !
  نمیخواد زیاد دقت کنی ، فقط بدون حرف سنگینیه 😐
  .
  .
  .
  .
  ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻮﻫﺮ ﺁﯾﻨﺪﻡ :
  ﻣﻦ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﺮﺩﯼ ﻣﯿﮕﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﺷﻌﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺷﻤﺎ ﺑﮕﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﯾﮏ دکتر میلیاردر ﺍﺳﺖ !؟
  .
  .
  .
  .
  لذتی که در پوشیدن شلوارک بعد از رفتن مهمان ها هست ، در انتقام نیست !
  .
  .
  .
  .
  دوستان واقعی پشت سر هم غیبت نمیکنن
  بلکه باهم پشت سر دیگران غیبت میکنند 😐
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ..
  .
  .
  هورمونی هست به نامِ هورمون “که چی بشه” که گند میزنه به هورمون “اراده”
  .
  .
  .
  .
  یکی از سوالاتی که الان ذهن منو ۸بانده آسفالت کرده اینه که،
  چرا لنز دوربین دایره س ولی عکسی که میگیره مربعه ؟
  .
  .
  .
  .
  این دنیا ارزش نداره خودتو اذیت نکـن ؛
  جاش بقیه رو اذیت کن یَک حالی میده
  .
  .
  .
  .
  ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺳﻤﻢ ﺳﻬﯿﻞ ﺑﻮﺩ
  ﺑﻌﺪ ﯾﻪ ﺯﻥ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺍﺳﻤﺶ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺑﻮﺩ
  ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻪ ﻓﮏ ﻭ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻧﻢ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻦ :
  ﺳﺘﺎﺭﻩ ﯼ ﺳﻬﯿﻞ ﺷﺪﯼ 😀
  .
  .
  .
  .
  .
  سوال ریاضی ۹۲
  ﻗﺪ : ۱۴۵ ؛ ﻭﺯﻥ : ۴۳ KG (ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ی ﮐﯿﻠﯿﭙﺲ ﺭﺍ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ)
  ۲ﻧﻤﺮﻩ
  .
  .
  .
  .
  ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺗﺎﺭ ﻣﻮﻫﺎﺕ ﺭﻓﯿﻖ ﺩﺍﺭﯼ
  ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺤﺘﺎﺟﺸﻮﻥ ﻣﯿﺸﯽ ،
  ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﮐﭽﻠﯽ 😐
  .
  .
  .
  .
  قانع کردن دخترای کلاس رو که هفته اول ترم رو نریم کلاس،
  به مراتب سخت تر از قانع کردن ۵+۱ است 😐
  .
  .
  .
  .
  ﺩﺧﺘﺮ داییم ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ :
  ﭼﺮﺍ ﺍﯼ ﺩﯼ ﺍﺱ ﺍﻝ ﻣﻦ ﻧﯿﻤﯿﺮﻩ ﺗﻮ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ؟ ﺑﺶ ﻣﯿﮕﻢ : ﮐﺪﻭﻡ ﭼﺮﺍﻏﺎ ﺭﻭﺷﻨﻪ ؟
  ﻣﯿﮕﻪ : ﭼﺮﺍﻍ ﺍﺗﺎﻗﻢ ﻭ ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ ﺁﺷﭙﺰﺧﻮﻧﻪ 😆
  .
  .
  .
  .
  اول مرغ بود یا تخم مرغ رو ول کنید …
  اولِ اولِ اول کلیپس بود بعد دختر یا دختر بود بعد کلیپس ؟؟
  .
  .
  .
  .
  از لذت بخش ترین لحظات زندگی یه دختر میشه به
  لحظه ی بازگشتن از خرید و دونه دونه باز کردن خریدا اشاره کرد
  .
  .
  .
  ..
  .
  .
  تا حالا دقت کرده بودین که پلنگ صورتی ناف نداره ؟!
  یه بار شد تشکر کنید به خاطر این اطلاعات نابی که بهتون میدم ؟
  .
  .
  .
  .
  دیگه کلیپس خز شده…
  امروز یه چکمه دیدم که توش یه دختر قایم شده بود
  .
  .
  .
  .
  دقت کردین هر وقت پول خرد نداشته باشین
  سوار تاکسی شیم، حتما راننده تاکسی ،
  با یه مسافر دیگه که قبل از ما پیاده میشه سر پول خرد بحث شون می شه ؟ 😐
  .
  .
  .
  .
  ما یه بار گازمون قطع بود
  مجبور شدیم سماور رو عصبانی کنیم که جوش بیاره ، بعد چایی خوردیم !
  ما اینــیم دیگه 😀
  .
  .
  .
  .
  بهترین لحظه زمانیست که فکر میکنی فراموشت کردم
  اما ناگهان اس ام اسی میرسه که فکر میکنی منم
  اما میبینی ایرانسل بوده 😀
  .
  .
  .
  .
  یـارو اومـــــده تو سایــــت تخصصــی موبایــــل،
  زیــــر آیفـون ۵s کامنـــت گـذاشته،
  «فــک نکـن کـه نَدیـد بَدیـدم، ولـی مـــن هیـچ جـایی شبیـه ت ندیـدم» 😐
  .
  .
  .
  .
  پسر چیست؟
  یک انسان مظلوم و تنها زمان به دنیا آمدنش می گویند: حال مادرش چطور است؟
  موقع عروسیش می گویند: چه عروس زیبایی !
  و موقع مردنش می گویند: بیچاره زنش 😐
  نمایش یا پنهان متنبرین حالشو ببرین
  .
  .
  .
  .
  بعضی از پسرا رو فقط میشه به چشم خواهری دید 😐
  .
  .
  .
  .
  من از اونام که اگه شانس در خونمو بزنه
  همون لحظه هندزفری تو گوشمه ، نمیشنوم 😐
  .
  .
  .
  .
  من می رم درس بخونم،
  اگه برنگشتم به پدر و مادرم بگید
  تا آخرین خونی که تو رگاش بود ادای درس خوندن در می آورد 😀
  .
  .
  .
  .
  باید توی یه جمع وقتی قلیون وسطه
  یه داور در حدِ کولینا بذارن هر پنج دقیقه یه بار یادآوری کنه:
  این لامصبو بچرخون 😐
  .
  .
  .
  .
  دختره افسرده، شکست عشقی خورده، داغون، لهه له! اصلا داره میمیره ،
  باز معدلش بالای ۱۷میشه 😐
  .
  .
  .
  .
  اگه یه روز یکیو تو خیابون دیدید که عینک آفتابی زده و هدفون تو گوشش داشت،
  یقین کنید که اون من نیستم چون هر روز یکیشو یادم میره با خودم بیارم !
  .
  .
  .
  .
  از کودک فال فروشی پرسیدم چه میکنی ؟
  گفت مگه کوری دارم فال میفروشم 😀
  .
  .
  .
  .
  توی سایتی نظر سنجی گذاشته بودن پرسیده بودن :
  “کدوم سوغاتی از کدوم شهر رو خیلی دوست دارید ؟”
  اکثر اونایی که شرکت کرده بودن زده بودن “LCD از بانه”
  یعنی من عااااشق این هموطنانمونم 😀
  .
  .
  .
  .
  یکی دیگه از فانتزیام اینه بچه دار بشم
  اسمشو بذارم پرچم و بفرستمش پُشت بوم
  بعد همسرم بگه عزیزم پرچم کجاس ؟
  منم بگم پرچم بالاس !
  بد دوتایی کلی حال کنیم 😐
  .
  .
  .
  .
  تقریبا ۹۷درصد آدمایی که توی اتوبوس و تاکسی می بینیم
  پشت تلفن دارن جایی که الان هستن رو میگن دروغ میگن ؛
  حداقل سه ایستگاه جلوترو میگن 😐
  .
  .
  .
  .
  موردی هم دیده شده که دختره مخاطب خاصشو عوض کرده
  چون با رنگ لاکش ست نبوده 😐
  .
  .
  .
  .
  عزیز من
  عسلم
  بهترینم
  گلم
  نفسم
  پشه ی عزیز
  فکر نمیکنی دیگه باید بری
  د برو د
  عوضی
  دهن ما رو آسفالت کردی 😐
  .
  .
  .
  .
  گرگه با هر نقشه ای رفت در خونه شنگول و منگول
  ولی نقشه هاش شکست خورد و بزغاله ها از خونه بیرون نیومدن
  تا اینکه آخر رفت کابل اینترنتشونو قطع کرد 😀
  .
  .
  .
  .
  همیشه آرزوم این بود مخاطب خاصم بهم خیانت کنه
  و عکساشو بندازم تو شومینه بسوزه
  ولی خوب اولا که عکساشو ندارم ،
  دوما من اصلا مخاطب خاص ندارم
  و سوما هم بین خودمون بمونه ، شومینه هم نداریم
  .
  .
  .
  .
  یکی از فانتزیام اینه که بعد یه شکست عشقی
  انقد تو کافی شاپ بشینم که صاحبش بیرونم کنه
  بعد منم بهش بگم : باشه ! همه منو بیرون کردن …
  یکی از قلبش یکی هم از کافی شاپ
  بعد اونم با یه حالت خسته ای یه چک بخوابونه تو صورتم که تا افق بندری برم

 121. kian

  رفتم حموم!  هووووووو!
  تو کجا؟!
  مگه ناموس نداری! با ناموس مردم چی کار داری! برو توبه کن!
  .
  روزهایی پر از امید، سلامتی و شادابی، زیبایی و قشنگی، مهربونی و دوستی
  از طرف شما برای خودم خواستارم!
  فرستنده: دانش آموز
  .
  کودک درونم پورشه می خواد. خدا هیچ کس رو شرمنده کودک درونش نکنه!
  .
  شما اگه یه پولدار رو مسخره کنی عمرا پولدار نمی شی، ولی فقط کافیه به یک فرد کچل لبخند بزنی…!
  .
  دفاتر ازدواج به علت کسادی اعلام کردند با هر ازدواج دائم یک ازدواج موقت هدیه بگیرید! هیچ کس تنها نیست، حتی همسر اول!
  .
  یکی از بزرگ ترین شکست های عشقیم تو دانشگاه بود، زمانی که متوجه شدم پسر مورد علاقه ام جزوه می نویسه! آخه احمق! به تو هم می گن مرد؟ پس من واسه کی دارم این قدر خوش خط جزوه می نویسم؟
  .
  یک احساس بدی دارم، امتحانات داره به اینترنت رفتنم لطمه می زنه!
  .
  اگر دیدی دختری بر درختی تکیه کرده


  برو کمکش چون کیلیپسش تو شاخه ها گیر کرده!
  .
  آدم ها رو باید تو صف نذری شناخت!
  .
  به بابام می گم از این دنیا خسته شده ام، می خوام خودمو از پنجره پرت کنم پایین. می گه: نه، این کار رو نکنی ها! توری پاره می شه پشه میاد تو!
  .
  باید رفت

  گاه از قلب کسی

  گاه جفت پا تو صورت کسی!
  .
  لذتی ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﯾﺪﻥ ﻋﮑﺲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ی ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﺴﺖ ﺗﻮ ﺩﯾﺪﻥ ﮐﺎﺭﺗﻮﻥ ﺷﺮِﮎ ﻧﯿﺴﺖ!
  .
  من به احترامِ مادر استادم که چهار روزه از دنیا رفته نرفتم دانشگاه، ولی استاد اومده که هیچی؛
  کلاس رو برگذار کرده، درس هم داده!
  .
  من یه بار توی اینترنت داشتم می گشتم که بابام اومد پشت سرم، مجبور شدم کل راهنمای ویندوز رو بخونم. اگه بدونید چه قابلیت هایی که نداره!
  .
  بی خودترین سوال های فامیلی:
  کودکی: مامانتو بیشتر دوست داری یا باباتو؟
  مدرسه: معدلت چند شد؟
  دانشجویی: درست کی تموم می شه؟
  بعد از درس: چرا ازدواج نمی کنی؟
  بعد از ازدواج: چرا بچه دار نمی شین؟
  بعد از بچه: این بچه قیافه اش به کی رفته؟
  اگه کوه باشی بلندی
  اگه دریا باشی روانی
  اگه رود باشی درازی
  اگه آسمون باشی وسیعی
  اگه ادم باشی یه اس ام اس می فرستی!
  .
  فکرشو بکن انسان های اولیه برای این که به هم فحش بدن، چه نقاشی هایی کشیدن!
  .
  زمانی آرزو داشتم پادشاه بشم، به خدمتکارانم بگم واسم تخمه بشکنن، من بخورم. تا این که مزمز با هزار تومن اومد گند زد به آرزوم!
  ,
  دﻭ ﺭﻭﺯﻩ ﺣﺲ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﻬﻢ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ. ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮی ﺍﯾﻦ شب های ﻋﺰﯾﺰ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻨﻮ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺍسته

 122. masoud

  اتصال باسن به شوفاژ از بزرگترین لذت های دنیوی و اخروی محسوب میشود.ادامه

 123. masoud

  ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﮐﺒﯿﺮ ﮔﻔﺖ : ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﻫﺴﺘﻢ ….
  ﮐﻮﺭﻭﺵ ﮔﻔﺖ :
  ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﺩﺭﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﺍﺳﺖ
  ﻭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻩ ﺷﻤﺎ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ،
  ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ .
  ﮐﻮﺭﻭﺵ ﮔﻔﺖ : ﭼﺮﺍ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺗﻮ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﻜﺮﺩﻱ؟
  خراب كردی سناریو را …
  ﮐﺜﺎﻓﺖ .
  ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ : ﻛﻠﻴﭙﺴﻢ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﮔﻴﺮ ﻛﺮﺩﻩ .
  ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ ﺑﭽﺮﺧﻢ …

 124. masoud

  اعتراف میكنم هنوزم كه هنوزه هربار كارت شارژمیخرم بعدِ زدنش دوباره عدداشو جابه جامیكنم میزنم شاید فرجی شد:))

 125. masoud

  جهان سوم جایی است.ک پشت ماشینت بنویسی:یا رقیه….یا زینب… بعد با همون ماشین بیوفتی دنبال آرمیتا و پارمیدا…

 126. masoud

  .تو خواستگاری اینایی كه قبلاً باهم دوس دختر دوس پسر بودن ،
  وقتی میگن برید تو اتاق حرف بزنید
  میرن تو اتاق چه كارایی می كنن ، كصــــــافـطـا 😐 !!

 127. masoud

  زنه شوهرش رو واسه نماز صبح بیدار کرد! شوهره گفت: ول کن بعدا قضاش رو میخونم! زنه گفت: ولی شرع گفته باید سر وقت بخونی مرده گفت: ولی شرع گفته ۴ تا زن هم میتونم بگیرما زنه گفت: بخواب عزیزم خدا خیلی بخشندست

 128. masoud

  دوست دختر داداشم بهش زنگ زد و گفت:میخوام باهات کات کنم؛ ما به درد هم نمیخوریم, باید از هم جدا شیم !
  اونم موند چی کار کنه که نره، بهش گفت ” ازت حامله ام ” 😐 😐
  خوب گفته عایا ؟؟

 129. masoud

  آرایشگاه مردونه
  ۲۰ سال پیش: دااااش گوشه سیبیلاتو چه مدلی بزنم؟
  در حال حاضر: عزیزززززم ابروهاتو هشتی کنم یا شیطونی؟ !
  چن سال دیگه: قربوووووون اون شکل نازت بشم من میکاپ دبی بزنم یا لایت اروپایی؟ !

 130. masoud

  .پسر عمم رفته بوده خاستگاری رفته بودن توو اتاق که باهم حرف بزنن دختره گفته بود من کلی خاستگار داشتما ولی نرفتم……..
  پسر عمه مام با اعتماد به نفس کامل( کاذب) گفته بود
  واللا منم خیلی جاها رفتما ولی دختر بم ندادن 😉
  دختره o-O
  پسر عمه ^-^
  عمم:((((

 131. masoud

  ﭘﯿﺮﺯﻧﻪ ﻭ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﻩ ﺗﻮ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺷﺎﻡ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻪ
  ﭘﯿﺮﺯﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺷﺎﻋﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﯿﮕﻪ : ﺍﺯ ﺗﺐ ﻋﺸﻘﺖ ﺗﻮ
  ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎﻡ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﯿﮑﻨﻢ .
  ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ: ﭼﺮﺕ ﻭ ﭘﺮﺕ ﻧﮕﻮ سینه های ﺁﻭﯾﺰﻭﻧﺘﻮ ﺍﺯ
  ﮐﺎﺳﻪ ﺧﻮﺭﺷﺖ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺭ

 132. masoud

  خودکار بیک میخری 1000تومن
  لاک غلط گیر میخری 3000تومن
  گرفتی چی میخوام بگم؟؟
  اره رفیق
  میخوام بگم تو ایران حتی اگه رو کاغذ هم اشتباه کنی برات گرون تموم میشه..
  مواظب باش

 133. مرسی مسعود جان، چونکه زیاد از خواستگاری نوشتی منم ٢ تا جوک قدیمی یادم اومد مینویسم، شما ها به بزرگی خودتون ببخشید! 😆
  پسره میره خواستگاری میپرسن چی شد؟
  میگه پنجا پنجا!
  میگن یعنی چی؟
  میگه ما میخوام، اونا نمیخوان!
  ***
  یکی دیگه میره خواستگاری، میپرسن چی شد؟
  میگه شصت شصت!
  میگن ما پنجا پنجا شنیده بودیم شصت شصت دیگه تا حالا نشنیده بودیم!
  میگه اونا شصتشونو به ما نشون دادن مام شصتمونو به اونا!

 134. masoud

  میگن تو شهر پیران دیدن یه پیرمرده داره گریه میکنه…گفتن چی شده پیرمرد ؟ پیرمرد گفت : بابام زده تو گوشم…گفتن مگه بابا داری ..حالا چرا زده تو گوشت؟ گفت : اخه با بابابزرگم بحث کرده بود

 135. masoud

  آیا می دانید تاثیر جمله
  «این مکان مجهز به دوربین مداربسته می باشد»
  به مراتب بیشتر از
  جمله «عالم محضر خداست در محضر خدا معصیت نکنید» می باشد !
  یکم خجالت بکشید

 136. masoud

  اگه یه روز خدا ازم بپرسه مثلا چرا فلان کارو کردی ؟؟؟
  میخوام بهش بگم : حتما حکمتی توش بوده .
  ببینم واکنشش چیه !! =))

 137. masoud

  مورد داشتیم عاقِد گفته : دوشیزِ مکرمه پاکدامن !
  .
  دوستای عروس اَز خنده زَمینُ گاز گِرِفتن :))))))))

 138. masoud

  الان بچه هف ساله تخت ۲ نفره داره.
  زمان ما، میذاشتن ما رو پاهاشون به حالت سانتریفوژ
  اینقد تکون میدادن تا پلاسمای خونمون جدا میشد میخوابیدیم

 139. masoud

  شما رو نمیدونم ولی من..
  وقتی میس کال برام می‌افته
  5% دلیل چک کردنم اینه ببیم کی بوده !
  95%ش واسه اینه که اون آیکون میس کال بالای گوشی بره!.ادامه

 140. masoud

  یه روز
  مخاطب خاصم ازم پرسید :چقد دوسم داری؟
  منم گفتم:
  حالا کی گفته من دوست دارم اصن !؟
  هیچی دیگه
  رف مخاطب عام شد کصافط
  جنبه شوخی ام نداشت!

 141. masoud

  .داداش خدا شاهده الان دست خودم نیست بابام اینا باهاش رفتن شهرستان 😐 =))
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  حضرت سلیمان در حال پیچوندن جنتی برای ندادن قالیچه ی پرنده.

 142. masoud

  دیروز یه دختره داشت از زیر یه ساختون نیمه کاره رد میشد، یهو از بالا یه آجر افتاد تو سرش ولی هیچ اتفاقی براش نیوفتاد! نگو آجره خورده به کلیپسش وجونشو نجات داده
  کلید اسرار این قسمت :کلیپس هارا مسخره نکنید :))

 143. masoud

  طرف واسه استخدام رفت امتحان گزینش بده, هر چی سوال دینی ازش پرسیدن بلد نبود, اونی که سوال میکرد عصبانی شد گفت ببینم تو اصلا فاتحه بلدی بخونی? طرف گفت پس چی من هر شب جمعه میرم سر خاک میگه… پس پس پسپسپس پسسپس… خدا بیامرزش “:)) :))

 144. masoud

  .توی آسانسور وایساده بودم یه دختری هم سوار شداول ساکت بود بعد گفت :چطوری؟
  گفتم :الحمدلله
  یه نگاهی به من کرد و هندزفری شو جابجا کرد!
  معلوم شد داره با تلفن حرف می زنه!
  هیچی دیگه منم تسبیحم رو از تو جیبم در آوردم ادامه دادم :الحمدلله الحمدلله…

 145. masoud

  دیروز از جلوی کبابی رد میشدم که دلم گفت برو کباب بخور….. هنوز حرف دلم تموم نشده بود که جیبم گفت گ. و. ه نخور

 146. masoud

  .روزی مرداب به رود گفت : تو چگونه آنقدر زلالی ؟
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  رود گفت : حرومزاده تو چجوری حرف میزنی 😐 ؟؟
  مرداب هم گفت : بی ناموس تو خودت چطوری حرف میزنی 😐 ؟؟؟
  خلاصه دعوا شد زدن خار مادر همو یکی کردن 😐
  :)).

 147. masoud

  تنها موردی که دهه شصتی ها،هفتادی ها،هشتادی ها و حتی دهه نودی ها می‌تونن باهاش نوستالوژی مشترک داشته باشن عمو قناده

 148. masoud

  منشی با عصبانیت از اتاق رئیسش اومد بیرون
  دوستش ازش پرسید : چی شده ؟
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  گفت : رئیس ازم پرسید امشب وقتت آزاده
  منم با لبخند جواب دادم : بله . . . بعدش بی­شرف 50 تا برگه داد بهم واسه تایپ!!!!

 149. masoud

  هوا که بارونی میشه
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺍﺗﺎﻗﺘﻮﻥ ﺗﻒ
  ﮐﻨﯿﺪ ﺭﻭ ﺳﺮ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ !!…
  ﻫﯿﭽﮑﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﻔﻬمه 😀 :))) :|||

 150. masoud

  وصـیـت کـردم هـرکـی تـو مـراسـم خـتـمـم گـفـت : “خـدا بـیـامـرزدش ، راحـت شـد”بـا لـبـه ی سـیـنـی حـلـوا چـنـان بـکـوبـن تـو دهـنـش تـا اونـم راحـت شـه بـیـاد پـیـش مـن !!!
  والا جـای مـن اظـهـار نـظـر میـکـنـه:|=)))))))

 151. masoud

  یادش بخیر:یه زمانی میرفتیم مهمونی برای اینکه نشون بدیم خیلی باشخصیتیم موزبرنمیداشتیم

 152. masoud

  شنگول منگول 2013
  گرگه: تق تق تق… در میزنه
  مادر شنگول منگول(ساپورت به پا): بچه ها نیستن بیا تو نفسم …….
  M5-6
  بقیش دیگه فیلتره 😐
  :D:D:)):))

 153. masoud

  یه روز یه گوسفند پشت یارو میگه: بععععع…. یارو بر می‌گرده و میگه: بـــــــــــــــه…. سلام!

 154. masoud

  .دکتره واسه پیرزنه 30 تا شیاف نوشت!
  پیرزنه گفت: پسرم شما جز رزمندگان بسیجی دفاع مقدس بودین؟
  دکتر با شادی گفت: بله ! شما از کجا فهمیدین؟
  پیرزن گفت: از اونجا که کونِ منو با خشابِ کلاشینکف اشتباه گرفتین!

 155. kian

  همین روزهاست که ایرانسل بهم اس ام اس بده بگه:
  مشترک گرامی الان مدتِ مدیدیه جز من کسی به شما پیام نمی ده! نظرتون چیه بیشتر آشنا بشیم؟! 🙄
  .
  ﺩﺧﺘﺮ ﭼﻴﺴﺖ؟
  ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﭼﻜﻤﻪ ﻭ ﻛﻠﻴﭙﺲ را ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻮﻳﻨﺪ! 😆

 156. kian

  خواهرزاده ی ۵ ساله ام رو بردم سوپرمارکت، بهش می گم عزیزم چی دوست داری برات بخرم؟
  می گه شکلات.
  گفتم: چه شکلاتی بخرم برات؟
  یهو چشماشو تنگ کرد گفت: شکلات تلخ. مثل طعمِ زندگی!
  .
  آقا دیگه کار از ابرو برداشتن و شلوار قرمز پوشیدن و گوشواره انداختن پسرها گذشته… امروز یه پسر رو
  دیدم وسط دعوا داشت جیغ می زد!
  .
  خوبی کلیپس اینه که می تونیم دختر رو از پسر توی دانشگاه تشخیص بدیم! جزو معدود راه های باقی مونده است!
  .
  این پیوستن دولت به فبسیوک اگر همین جورى پیش بره دیگه هیئت دولت لوایح رو نمی بره مجلس، همون جا استاتوس می کنن، می گن این لایحه چنتا لایک داره؟ چنتا؟
  .
  توی آسانسور بودم یه دختری هم سوار شد اول ساکت بود بعد گفت: چه طوری؟
  گفتم: الحمدلله
  یه نگاهی به من کرد، هندزفری شو جابجا کرد! معلوم شد داره با تلفن حرف می زنه!
  هیچی دیگه، من هم تسبیحم رو از تو جیبم درآوردم ادامه دادم: الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله…
  .
  آن قدر سطح آرزوهام رو آورده ام پایین  که به نفت رسیدم! فقط پول ندارم پالایشگاه بزنم!
  .
  دختر خاله ام 5 سالشه، اومده گوشیشو گذاشته روی تاقچه، برگشته می گه: “مامان! یه وقت مسیج هامو نخونیا!” اون وقت من تا 10 سالگی فکر می کردم گوزن ها شوهر آهوها هستند!

 157. kian

  نوکوشیمورو
  نام جزیره نیست، نام دختری ژاپنی نیست، نام همسر پادشاه چین هم نیست، این ندای مضطرب یک جوان مشهدی سوار بر پشت موتورسیکلت دوستش می باشد و منظورش این است که من را به کشتن ندهى! :mrgreen:

 158. kian

  پس از هم گروه شدن تیم های ملی فوتبال ایران و آرژانتین در جام جهانی:
  توی صفحه مسی نوشته اند: یه شارژ دو تومنی بفرست برام تا بهت نقاط ضعف تیم ملی رو بگم!
  .
  گفتم: خواهر حجابت! چیزی نگفت…
  دوباره گفتم: خواهرم حجابت! برگشت گفت: چی؟
  گفتم: اِوا خاک بر سرم! تو پسری که!
  .
  مورد داشتیم دختره تو بازی GTA ماشین زیر پاش خاموش شده! 😆
  .
  تو یه متوازی الاضلاع عشقی گیر کرده ام نمی فهمم کی به کیه !
  .
  خداوند شب را قرار داد تا مایه آرامش بندگانش باشد. اما فبسیوک آمد و شب و روز را از بندگان خدا گرفت!
  .
  بدشانسی برای من یعنی:
  اونی که خوشگله، پولدار نیست.
  اونی که پولداره، خوشگل نیست.
  اونی که خوشگل و پولداره، متاهله.
  اونی که خوشگل و پولدار و مجرده هیچ دلیلی نداره به من محل بذاره!
  .
  .
  وقت خود را چگونه صرف می کنید؟
  وقتم – وقتی – وقت
  وقتیم – وقتید – وقتند
  .
  كالری چیست؟
  موجود پلیدیست كه شب‌ها به كمد لباس‌ها حمله كرده و درز لباس‌ها را تنگ می‌كند!

 159. MASOUD

  هفتادو پنج میلیون ایرانی دعا میکنن با تیمای راحت بیوفتیم،در حالی که نمی دونن چند میلیارد آدم دخیل بستن ایران بیفته تو گروه شون

 160. MASOUD

  ﺍﻣﺮﻭﺯ دوس دخدرم ﺍﺯﻡ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮔﻮﺷﯿﺘﻮ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
  ﻣﻨﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ ﻧﺒﺮﺩﻡ ﻫﻨﻮﺯ… ﭼﻮﻥ ﺑﺎﯾﺪ Root ﺑﺸﻪ ! ﯾﻬﻮ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯼ ﮔﻔﺖ: ﺧﺐ ﺑﺪﻩ ﯾﮑﯽ ﺑﺒﺮﻩ ﮐﻪ ﺭﻭﺵ ﺑﺸﻪ !
  ﻣﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ ! 😐

 161. MASOUD

  دختر اگر هنرمند باشه با شلوار کردی هم میتونه طرفو ب وجد بیاره،ساپورت بهونه ست.
  .
  .
  .
  دکتر شریعتی در جمع خواهران بسیجی

 162. MASOUD

  ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﻴﮕﻢ ﻧﻴﺴﺎﻥ ﻣﺎﻝ ﺯﻣﺎﻧﻴﻪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﺮﻣﺰ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻧﺸﺪﻩ
  ﺑﻮﺩﻩ!
  ﺍﻭﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﻣﻴﺘﻮﻧﺴﺘﻲ ﮔﺎﺯ ﺑﺪﻱ

 163. بابا اینقدر ایران رو دست کم نگیرین اگه کی روش ساربونه میدونه ایرانیا رو کجا رو چمنا بخابونه!! 😆

Comments are closed.