روزبه نعمت اللهی نهان مکن با متن

دوش چه خورده ای دلا
راست بگو نهان مکن
چون خموشان بی گنه
روی بر آسمان مکن
باده ی خاص خورده ای
نقل خلاص خورده ای
بوی شراب میزند خربزه در دهان مکن

باده ی خاص خورده ای نقل خلاص خورده ای
بوی شراب میزند بوی شراب میزند خربزه دردهان مکن
بوی شراب میزند بوی شراب میزند خربزه در دهان مکن
کار دلم به جان رسید کارد به استخوان رسید
کار دلم به جان رسید کارد به استخوان رسید
ناله کنم, بگویدم
ناله کنم, بگویدم, دم مزن و بیان مکن دم مزن و بیان مکن
دوش چه خورده ای دلا دوش چه خورده ای دلا
راست بگو نهان مکن
چون خموشان بی گنه چون خموشان بی گنه
روی بر آسمان مکن روی بر آسمان مکن روی بر آسمان مکن
دوش شراب ریختی
وزبر ما گریختی بار دگر گرفتمت
بار دگر چنان مکن
شراب ریختی وزبر ما گریختی بار دگر گرفتمت
بار دگر چنان مکن
باده ی خاص خورده ای نقل خلاص خورده ای
بوی شراب میزند بوی شراب میزند خربزه در دهان مکن
بوی شراب میزند بوی شراب میزند خربزه در دهان مکن
خربزه دردهان مکن خربزه در دهان مکن خربزه دردهان مکن
ای دل پاره پاره ام
ای دل پاره پاره ام دیدن اوست چاره ام
اوست پناه پشت من
تکیه بر این جهان مکن تکیه بر این جهان مکن تکیه بر این جهان مکن
تکیه بر این جهان مکن
دوش چه خورده ای دلا …….

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *